Banner

Atitiktis

ATITIKTIS

ATITIKTIS


Jeigu kiltų bet kokių su atitiktimi susijusių klausimų, prašome kreiptis į atitikties pareigūną. Su atitikties pareigūnu galite susisiekti el. paštu compliance@lidl.lt arba telefonu + 370 5 250 3115, +370 5 250 3141.

Atitikties samprata


Bendrąja prasme atitiktis reiškia galiojančių teisės aktų ir įmonės vidaus veiklos gairių laikymąsi. Teisės aktus atitinkantis elgesys mums yra ne tik savaime suprantamas, bet yra ir viena esminių mūsų verslo ilgalaikės sėkmės sąlygų. Tai yra neatsiejama UAB „Lidl Lietuva“ verslo kultūros dalis.

UAB „Lidl Lietuva“atitikties sistemą sudaro teisinių reikalavimų laikymosi užtikrinimas šiose srityse:

▪ Korupcijos ir sukčiavimo prevencija

▪ Asmens duomenų apsauga

▪ Konkurencijos teisė

▪ Produktų apsauga

▪ Verslo partneriai

▪ Personalo atitiktis

▪ Mokesčių bei finansų atitiktis

Atitikties pažeidimų pranešimų perdavimo kanalai


Siekdami užtikrinti teisės aktų ir įmonės vidaus veiklos gairių laikymąsi, tikslinga laiku pastebėti neteisėtus veiksmus.

Atitikties pažeidimu laikomas bet kokio pobūdžio teisinių reikalavimų nesilaikymas srityse, kurios sudaro UAB „Lidl Lietuva“ atitikties sistemą.

Tam, kad laiku sužinotume apie galimus teisės aktų pažeidimus ir užkirstume jiems kelią, reikalinga ne tik darbuotojų, bet ir klientų bei verslo partnerių pagalba. Apie teisės aktų pažeidimus UAB „Lidl Lietuva“ galite pranešti įvairiais būdais. Nepaisant to, kokiu būdu pranešite, garantuojame, kad kiekvienas atvejis bus išnagrinėtas konfidencialiai. Be to, pranešimą galite pateikti ir anonimiškai.

Darbuotojams, pranešantiems apie UAB „Lidl Lietuva“ atitikties sistemos pažeidimus, nekils jokių neigiamų pasekmių: jiems negresia atleidimas, ar bet kokios kitos neigiamos pasekmės, susijusios su pranešimo pateikimu. Visi pranešimai apie atitikties sistemos pažeidimus nagrinėjami, laikantis teisės aktų ir įmonės vidaus veiklos gairių.

Toliau pateikiama informacija apie galimus atitikties pažeidimų pranešimų kanalus.

✓ Atitikties pareigūnas


Jeigu turite bet kokio pobūdžio klausimų dėl atitikties, maloniai prašome kreiptis į UAB „Lidl Lietuva“ atitikties pareigūną el. paštu compliance@lidl.lt, telefonu + 370 5 250 3115, +370 5 250 3141 arba įprastu paštu šiuo adresu: UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius.

Pranešimų perdavimo sistema

Apie teisės aktų pažeidimus galite pranešti pasinaudoję UAB „Lidl Lietuva“ pranešimų perdavimo sistema. Per šią sistemą galite pranešti apie pažeidimus, kurie susiję su korupcija / sukčiavimu, konkurencijos teise, produktų sauga, duomenų apsauga, verslo partneriais, mokesčių teise bei personalo atitiktimi. Taip pat galite pranešti apie pažeidimus, susijusius su pinigų plovimu bei žmogaus teisių, socialinių ir aplinkosaugos standartų pažeidimais.

Visus pranešimų išnagrinės UAB „Lidl Lietuva“ atitikties pareigūnas. Naudojantis UAB „Lidl Lietuva“ pranešimų perdavimo sistema, užtikrinamas Jūsų konfidencialumas bei išsaugomas anonimiškumas, nebent savo iniciatyva norėtumėte perduoti savo asmens duomenis, atskleidžiančius Jūsų tapatybę. Prie pranešimų perdavimo sistemos galima prisijungti naudojant šią nuorodą:

PRANEŠIMŲ PERDAVIMO SISTEMA

✓ Nepriklausomas advokatas


UAB „Lidl Lietuva“ siekia apie pažeidimus pranešantiems asmenims sudaryti sąlygas pranešimus perduoti konfidencialumą užtikrinančiais būdais. Šiuo tikslu UAB „Lidl Lietuva“ įgalioja pasirinktą atstovą – nepriklausomą advokatą – atlikti konfidencialumą užtikrinančio tarpininko funkciją. Nepriklausomumas šiuo atveju reiškia, jog advokatas neturi jokių kitų teisinių santykių su UAB „Lidl Lietuva“ – jis nėra darbuotojas, taip pat nekonsultuoja jokiais kitais teisiniais klausimais.

Šiuo metu UAB „Lidl Lietuva“ nepriklausoma advokatė yra Dovilė Aukštuolytė. Jūs galite bet kuriuo metu kreiptis į minėtą advokatę, jeigu turite informacijos apie atitikties pažeidimus. Advokatė, gavusi Jūsų pateiktą informaciją, įvertins, ar ši informacija gali būti kvalifikuojama, kaip galimas atitikties pažeidimas. Jeigu taip, Jums sutikus, ši informacija bus perduota UAB „Lidl Lietuva“. Advokatė, perduodama Jūsų pateiktą informaciją UAB „Lidl Lietuva“, yra įsipareigojusi neatskleisti jokių Jūsų asmens duomenų, nebent Jūs aiškiai sutikote, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti UAB „Lidl Lietuva“.

Nepriklausomos advokatės Dovilės Aukštuolytės kontaktai:

Advokatė Dovilė Aukštuolytė

3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinė bendrija

A. Goštauto g. 40B LT – 03163 Vilnius

dovile.aukstuolyte@3law.eu

+370 611 41110


UAB „Lidl Lietuva“ išnagrinės visus Jūsų pranešimus apie galimus/įvykusius teisės aktų pažeidimus ir tinkamai sureaguos į galimai neteisėtą elgesį.

Atkreipiame dėmesį, jog pranešimai, nesusiję su UAB „Lidl Lietuva“ atitikties sistemos pažeidimais, nebus nagrinėjami. Tokiais atvejais maloniai prašome kreiptis į mūsų Klientų aptarnavimo skyrių ( infolinija@lidl.lt, 8 800 100 11).

✓ Pranešėjų apsauga


UAB „Lidl Lietuva“ esami ir buvę darbuotojai ar kiti asmenys, susiję su UAB „Lidl Lietuva“ sutartiniais santykiais, apie pažeidimus įmonėje, taip pat gali pranešti el. paštu pranesk@lidl.lt.


Šiuo el. paštu galima pranešti apie įmonėje galbūt rengiamą, daromą ar jau padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, darbo pareigų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą apie kurį sužinoma iš savo darbo santykių su UAB „Lidl Lietuva“.

Pranešimų kanalą administruoja bei gautos informacijos vertinimą atlieka UAB „Lidl Lietuva“ atitikties pareigūnas. Pranešimą teikiančiam asmeniui užtikrinamas konfidencialumas, jam draudžiama daryti neigiamą poveikį.

Pranešimus pateikę asmenys, kuriems po informacijos per vidinį kanalą pateikimo daromas neigiamas poveikis, turi teisę kreiptis į kompetentingą instituciją dėl pranešėjo statuso suteikimo, o dėl neigiamų padarinių – į teismą, teisės aktų nustatyta tvarka.

Atitikties mokymai


Visiems įmonės darbuotojams periodiškai - organizuojami mokymai atitikties klausimais, kurie apima korupcijos ir sukčiavimo prevencijos, duomenų apsaugos, konkurencijos teisės bei kitus su UAB „Lidl Lietuva“ atitikties sistema susijusius klausimus.


Elgesio kodeksas UAB „Lidl Lietuva“ darbuotojams, Atitikties deklaracija


Siekdami užtikrinti, kad įmonės viduje būtų laikomasi principo „Laikomės galiojančių įstatymų ir įmonės vidus veiklos gairių“ visiems darbuotojams yra taikomos Elgesio kodekse nurodytos taisyklės.

Atitikties deklaracija UAB „Lidl Lietuva“ vadovybė vienareikšmiškai įsipareigoja laikytis minėto principo. Taip dar kartą pabrėžiama, kad teisės aktų reikalavimus atitinkantis elgesys yra viena iš pagrindinių mūsų ilgalaikės sėkmės sąlygų, todėl atitiktis yra neatsiejama įmonės kultūros dalis.


Elgesio kodeksas UAB „Lidl Lietuva“ darbuotojams, Atitikties deklaracija


Elgesio su dovanomis, kvietimais ir kita nauda taisyklės


UAB „Lidl Lietuva“ galioja Elgesio su dovanomis, kvietimais ir kita nauda taisyklės. Pagrindinis šių taisyklių principas – UAB „Lidl Lietuva“ darbuotojams draudžiama iš trečiųjų asmenų priimti / jiems teikti dovanas, kvietimus ir kitas naudas.

Elgesio su dovanomis, kvietimais ir kita nauda taisykles

Dovanų politikos atmintinė


Schwarz grupės verslo partnerių elgesio kodeksas, Sutikimas dėl atitikties nuostatų verslo partneriams


Bendradarbiaudama su verslo partneriais visoje tiekimo grandinėje „Schwarz“ grupė skiria didelį dėmesį socialinio ir ekologinio tvarumo aspektams, siekia tinkamai įgyvendinti socialinius standartus, laikytis sąžiningos verslo praktikos principų bei eliminuoti bet kokią korupcijos, sukčiavimo, konkurencijos teisės reikalavimų, asmens duomenų apsaugos teisės pažeidimų riziką. Sudarant sutartis su verslo partneriais, be kitų dokumentų, taip pat pasirašomas ir Schwarz grupės verslo partnerių elgesio kodeksas bei Sutikimas dėl atitikties nuostatų. Šių dokumentų pasirašymas yra svarbus vertinamasis UAB „Lidl Lietuva“ kriterijus, pasirenkant verslo partnerius ir plėtojant verslo santykius su jais.

Schwarz grupės verslo partnerių elgesio kodeksas

Sutikimas dėl atitikties nuostatų


Palengvinimo mokesčių netoleravimas (eng. facilitation payment)


UAB „Lidl Lietuva“ galioja nulinės tolerancijos principas bet kokioms korupcijos ir sukčiavimo apraiškoms. Įmonė susilaiko nuo bet kokių palengvinimo mokesčių (eng. facilitation payment) mokėjimo (palengvinimo mokesčiai yra mažos vertės neoficialūs mokėjimai, kuriuos įmonės sumoka užsienyje dėl įprastos rutininės užduoties atlikimo, kurią įmonė turėtų/galėtų gauti įstatymo nustatyta tvarka).


Paramos, labdaros teikimas


UAB „Lidl Lietuva“ parama ir labdara gali būti teikiama išimtiniais atvejais, nepažeidžiant įmonėje galiojančių taisyklių. Bet koks paramos teikimas galimas tik rašytinės sutarties pagrindu švietimo, kultūros, sveikatos, akademinės veiklos srityse, taip pat socialiniais, ekologiniais tikslais. Paramos gavėjais gali būti tik teisėtai veikiančios organizacijos, kurių veiklos teisėtumas gali būti įrodytas ir kurių veikla susijusi su pirmiau paminėtomis sritimis. UAB "Lidl Lietuva" / įmonės vadovybė susilaiko nuo bet kokios formos paramos teikimo politinėms partijoms / organizacijoms, asmenims, veikiantiems politikos sferoje.

Organizacinė įmonės struktūra


Informacija apie UAB „Lidl Lietuva“ akcininką gali būti randama Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Toliau pateikiama Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo informacija:

UAB „Lidl Lietuva“ akcininkas: CE - BETEILIGUNGS-GMBH, JA k. HRB581034

Registruota: nuo 2010-02-10

Registras: Amtsgericht Stuttgart

Šalis: Vokietijos Federacinė Respublika

Adresas: Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm

Teisinė forma: Gesellschaft mit beschrankter Haftung

UAB "Lidl Lietuva" neturi jokių dukterinių ir (ar) asocijuotųjų įmonių.