Banner

Lankytojų elgesio taisyklės

LANKYTOJŲ UAB „LIDL LIETUVA“ PARDUOTUVĖSE ELGESIO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS1. Lankytojų UAB „Lidl Lietuva” (toliau – „Lidl“, Parduotuvės valdytojas) parduotuvėse elgesio taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato lankytojų elgesio „Lidl” parduotuvės (toliau – „Lidl“ parduotuvė” ar „Parduotuvė“) patalpose ir Teritorijoje tvarką. Šių Taisyklių privalo laikytis visi „Lidl“ parduotuvių lankytojai, pirkėjai, darbuotojai, parduotuvių fizinės apsaugos paslaugas teikiančių įmonių darbuotojai (toliau – apsaugos darbuotojai) ir kiti atsakingi asmenys.
2. Taisyklės taikomos bet kuriam į „Lidl“ parduotuvę ir jos Teritoriją įeinančiam ir joje esančiam asmeniui. „Lidl“ parduotuvėse ir Teritorijoje yra įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos, kurios skirtos užtikrinti Parduotuvės valdytojo, darbuotojų ir trečiųjų asmenų (lankytojų) bei jų turto saugumą, užkirsti kelią daromiems teisės pažeidimams ir palengvinti šių įvykių bei nelaimingų atsitikimų tyrimą. Lankytojų asmens duomenys, užfiksuoti vaizdo stebėjimo sistemomis, tvarkomi atsakingai, griežtai laikantis galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. Daugiau informacijos apie duomenų subjektų (lankytojų) teisių įgyvendinimą, tvarkomų vaizdo duomenų saugojimo terminą ir kt. pateikiama „Lidl“ parduotuvių prekybos salėse iškabintuose informaciniuose plakatuose. Taip pat vaizdo duomenų įrašymo, įrašų saugojimo, tvarkymo, prieigos teisių suteikimo įgaliotiems darbuotojams klausimai, susipažinimo su įrašytais vaizdo duomenimis tvarka ir sąlygos, duomenų apsaugos techninės ir organizacinės priemonės bei kiti su parduotuvėse ir Teritorijoje vykdomu vaizdo stebėjimu susiję klausimai reglamentuoti vidinėje UAB „Lidl Lietuva" vaizdo stebėjimo tvarkoje.
3. Į „Lidl“ parduotuvių patalpas lankytojai gali patekti tik per jiems specialiai skirtus ir įrengtus įėjimus/išėjimus ir jose būti tik parduotuvės darbo metu.II. SĄVOKOS


4. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys aiškinamos taip (nebent kontekstas aiškiai reikalautų kitos reikšmės):


4.1. Įspėjamasis ženklas – bet koks įspėjamasis, draudžiamasis, įpareigojamasis, evakuacinis ženklas, žymuo, užrašas, instrukcija, piktograma, lipdukas, nurodytas „Lidl“ parduotuvės patalpose ir Teritorijoje, teikiantis informaciją ar nurodymus apie konkretų objektą, veiklą, situaciją, saugos ir sveikatos apsaugą.


4.2. Informacijos rinkimas – bet koks informacijos rinkimas ir /ar kaupimas, šią informaciją užsirašant, skenuojant, fotografuojant, filmuojant, išsaugant, įrašant ir/ar fiksuojant bet kokiomis programomis, programine įranga, įrenginiais ir/ar aparatais, rankiniu ar bet kokiu kitu būdu bet kokioje laikmenoje ar priemonėje. Informacijos rinkimu taip pat gali būti laikomas filmo, vaizdo klipo ar bet kokio kito vizualinio ir/ar audiovizualinio kūrinio kūrimas ar atlikimas Parduotuvėje.


4.3. Parduotuvė – bet kuri „Lidl“ parduotuvė, esanti Lietuvos Respublikoje, jos vidaus patalpos, transporto priemonių parkavimo aikštelė, apsipirkimui skirtų vežimėlių laikymo vieta, Parduotuvės Teritorija.


4.4. Parduotuvės administracija – „Lidl“ parduotuvės vadovas, Parduotuvės vadovo pavaduotojas, Parduotuvės vadovo asistentas.


4.5. Parduotuvės valdytojas – UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34, LT-05132, juridinio asmens kodas 111791015 .


4.6. Pirkėjas – bet kuris „Lidl“ parduotuvės pirkėjas, lankytojas (klientas).


4.7. Taisyklių pateikimo (laikymo) vieta – vieta „Lidl parduotuvėje” (1-oje kasoje), Parduotuvės valdytojo interneto tinklalapyje www.lidl.lt nurodoma informacija, kur galima susipažinti su Taisyklėmis.


4.8. Teritorija – Parduotuvės valdytojo nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo ar kita teise valdomas žemės sklypas (jo dalis), kuriame veikia Parduotuvė.


III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PARDUOTUVĖS LANKYTOJŲ ELGESIUI5. „Lidl“ parduotuvės lankytojai privalo:


5.1. laikytis įspėjamųjų ženklų, instrukcijų ar kitų nuorodų, esančių Parduotuvės patalpose ir jos Teritorijoje;


5.2. asmeniškai rūpintis savo ir savo vaikų, ypač mažamečių, bei kitų lydimų asmenų sveikatos/gyvybės bei turto saugumu;


5.3. elgtis taip, kad nekiltų grėsmė sau ir aplinkiniams, kitiems lankytojams (nedaryti žalos, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų);


5.4. vykdyti Parduotuvės darbuotojų (administracijos), apsaugos darbuotojų, ir/ar kitų asmenų, įgaliotų užtikrinti saugumą Parduotuvėje, nurodymus;


5.5. nedelsiant informuoti Parduotuvės ir/ar apsaugos darbuotojus apie veiksmus ir/ar įvykius, ir/ar aplinkybes, dėl kurių gali būti/buvo padaryta žala lankytojo (-ų) arba kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui;


5.6. rūkyti tik specialiai tam skirtose ir specialiais įspėjamaisiais ženklais pažymėtose vietose; šis reikalavimas taikomas ir elektroninėms cigaretėms;


5.7. laikytis Informacijos rinkimo „Lidl parduotuvėse taisyklių, patvirtintų UAB „Lidl Lietuva“ direktoriaus 2017 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 10; be atskiro Parduotuvės valdytojo sutikimo „Lidl“ parduotuvėse draudžiama filmuoti, fotografuoti ar kitais būdais rinkti informaciją komerciniais tikslais;


5.8. kasos čekį ir grąžą tikrinti neatsitraukus nuo kasos, esančios Parduotuvės prekybos salėje.


5.9. Parduotuvės lankytojams draudžiama:


5.9.1. kelti bet kokią grėsmę savo ir aplinkinių sveikatai, gyvybei ar saugumui;


5.9.2. lipti, sėdėti, kelti ir/ ar sodinti vaikus, ypač mažamečius, ant tam neskirtų konstrukcijų ar įrenginių (fasadai, pertvaros, užtvarai, apšvietimo stulpai, stogai ir pan.), reklaminių spaudinių laikymui skirtų stovų, Parduotuvės prekybos salėje esančių palangių, pirkiniams skirtuose vežimėliuose, jei nėra įrengtos specialiu informaciniu ženklu pažymėtos kėdutės;


5.9.3. gadinti, laužyti ar kitaip žaloti Parduotuvės turtą, įskaitant augmeniją;


5.9.4. įeiti į tarnybines patalpas ar uždaras Parduotuvės lankytojams neskirtas lankytis patalpas, teritorijas, papildomai pažymėtas įspėjamaisiais ženklais „Tik parduotuvės personalui“ ir t.t.;


5.9.5. šiukšlinti ir/ar teršti Parduotuvės patalpose, ypač sanitarinėse patalpose (tualetuose, skirtuose lankytojams ir pan.), Teritorijoje;


5.9.6. neštis ir valgyti ledus, kitus maisto produktus, galinčius ištepti ar sugadinti Parduotuvėje parduodamas prekes, į Parduotuvės prekybos salę, kitas patalpas;


5.9.7. nešti ir / ar apsipirkti skirtuose vežimėliuose, pirkinių krepšiuose vežti maisto produktus, kitas ne maisto prekes į Parduotuvėse esančiais sanitarines patalpas (pvz., tualetus), juos vartoti, naudoti, bandyti, testuoti, matuotis ir pan.


5.9.8. vartoti Parduotuvės patalpose alkoholinius gėrimus;


5.9.9. į Parduotuvės patalpas, Teritoriją įsinešti daiktus, galinčius sukelti gaisro ar sprogimo pavojų (degios ir sprogstančios medžiagos, sprogmenys, šaunamieji ginklai, amunicija ir pan.), išskyrus, jei minėtus daiktus turi tarnybines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys asmenys;


5.9.10. važinėti riedučiais, paspirtukais, dviračiais, riedlentėmis, riedžiais ir pan. Parduotuvės patalpose; naudoti žaidimams ir/ar chuliganiškais tikslais apsipirkimui Parduotuvėse skirtus vežimėlius;


5.9.11. į Parduotuvės patalpas (prekybos salę) vestis (neštis) gyvūnus (šunis, kates, šeškus ir t.t.), išskyrus specialiai apmokytus šunis vedlius;


5.9.12. be atskiro Parduotuvės administracijos rašytinio leidimo Parduotuvės patalpose ar Teritorijoje siūlyti pirkti kosmetines priemones, suvenyrus, gėrimus, maisto prekes, drabužius, reklaminę atributiką ir kitas komercines prekes ir/ar teikti bet kokias paslaugas;


5.9.13. be atskiro Parduotuvės administracijos rašytinio leidimo Parduotuvės patalpose ar teritorijoje platinti ne Parduotuvės valdytojo iniciuotus reklaminius lapelius, lankstinukus, skrajutes ir/ar kitą informacinę/reklaminę medžiagą;


5.9.14. be atskiro Parduotuvės administracijos rašytinio leidimo organizuoti bet kokius mitingus, susirinkimus ir/ar kitus panašius renginius;


5.9.16. organizuoti Parduotuvės lankytojų reklamines, apklausų, parašų rinkimo ir/ar kitokias akcijas bei vykdyti kitokią agresyvią į Parduotuvės lankytojus nukreiptą komercinę ūkinę veiklą, kuri nėra iš anksto raštu suderinta su Parduotuvės valdytoju ar Parduotuvės administracija.


6. Parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelėse transporto priemonės statomos vadovaujantis įrengtų ženklų reikalavimais ir apribojimais. Dviračiai, kitos nemotorinės transporto priemonės turi būti statomos tik tam specialiai skirtose ir įspėjamaisiais ženklais pažymėtose Teritorijos vietose. Transporto priemonių eismas ir statymas Teritorijoje vyksta laikantis LR kelių eismo taisyklių reikalavimų.


7. Draudžiama ant trinkelių dangos, esančios fasadinėje Parduotuvės pusėje, statyti transporto priemones, norint išlaipinti / įlaipinti keleivius ar kitais tikslais.


8. Teritorijoje įrengtos transporto priemonių stovėjimo vietos nėra skirtos ilgalaikiam automobilių ar kitų transporto priemonių stovėjimui. Parduotuvės lankytojai privalo laikytis LR kelių eismo taisyklių ir nepalikti savo transporto priemonių stovėti stovėjimo aikštelėje ilgiau nei nurodyta kelių eismo ženkluose, įrengtuose transporto priemonių aikštelėse. Parduotuvės valdytojas pasilieka teisę keisti šiose Taisyklėse nustatytą transporto priemonių stovėjimo/parkavimo tvarką.


9. Kai kurių Parduotuvių patalpose (tambūre) yra įrengtos Parduotuvės lankytojų daiktų saugojimo spintelės. Jose lankytojai gali palikti daiktus tik lankymosi Parduotuvėje metu. Išeinant iš Parduotuvės, privaloma pasiimti visus daiktus iš spintelės, paliekant raktą spintelės durelėse. Parduotuvės ir/ar Parduotuvės valdytojas už spintelėse Lankytojų paliktų daiktų saugumą neatsako. Pametus raktą nuo spintelės, Lankytojas turi kreiptis į Parduotuvės administraciją dėl problemos sprendimo. Pasibaigus Parduotuvės darbo dienai, visos daiktų saugojimo spintelės atrakinamos, išvalomos, jose palikti ir esantys daiktai tvarkomi laikantis Parduotuvės valdytojo vidinių procedūrų.


10. Radus neaiškius, be priežiūros paliktus daiktus, sprogstamas, chemines ar radioaktyvias medžiagas, Lankytojai prašomi nedelsiant apie tai pranešti Parduotuvės administracijos ir / ar apsaugos darbuotojams. Kol atvyks Parduotuvės apsaugos darbuotojai ir/ar kitos tarnybos, atitverti pavojingą vietą ir patiems nesiimti jokių lokalizavimo bei nukenksminimo veiksmų.


11. PVM sąskaitas faktūras Parduotuvės administracija išrašo tik prekių pirkimo (įsigijimo) dieną. Parduotuvės valdytojas ar Parduotuvės administracija PVM sąskaitų faktūrų juridiniams asmenims už cigarečių ir kitų tabako gaminių įsigijimą neišrašo.


12. „Lidl“ parduotuvėse draudžiama parduoti cigaretes ar kitus tabako gaminius juridiniams asmenims. Su „Lidl“ dovanų kuponu negalima įsigyti cigarečių ar kitų tabako gaminių, alkoholinių gėrimų, taip pat apmokėti dalies šių prekių kainos.


13. Lankytojų patogumui Parduotuvės valdytojas ar Parduotuvės administracija pasilieka teisę riboti vienam lankytojui (pirkėjui) parduodamų prekių kiekį. Prie tokių prekių jų pardavimo vietoje gali būti pateikiama papildoma informacija.


14. Parduotuvės administracija turi teisę nedelsdama, be jokio išankstinio įspėjimo uždaryti Parduotuvę (ar bet kurią jos dalį), jeigu kyla grėsmė Parduotuvės, jos darbuotojų, lankytojų ir kitų asmenų saugumui, sveikatai ar gyvybei, įskaitant gaisro, sprogimo, dujų nuotėkio ir kito pavojaus grėsmės atveju tam, kad būtų išvengta galimos žalos.


15. Parduotuvės lankytojų patogumui visi žodiniai jų pageidavimai, nusiskundimai ir / ar pasiūlymai priimami ir registruojami Parduotuvės valdytojo Nemokamos linijos telefonu +370 800 100 11; pirmadienį–penktadienį 8–18 val., išskyrus išimtiniais atvejais, kai Parduotuvės valdytojo nemokama linija dirba kitokiu grafiku (pvz., šventinių dienų atveju). Tokiais atvejais Parduotuvės lankytojai atskirai informuojami socialinių tinklų Facebook, Instagram paskyrose. Parduotuvės lankytojai savo pageidavimus, nusiskundimus ir / ar pasiūlymus taip pat gali siųsti Parduotuvės valdytojui užpildydami formą interneto tinklalapyje: www.lidl.lt/susisiekite .


IV. PREKIŲ KEITIMO, GRAŽINIMO IR KOKYBĖS GARANTIJOS TERMINO SUTEIKIMO TAISYKLĖS16. „Lidl“ parduotuvėse įsigytų prekių keitimo, grąžinimo ir kokybės garantijos termino suteikimo tvarka pateikta Parduotuvės valdytojo interneto tinklalapyje www.lidl.lt.


17. Kokybiškų ne maisto prekių keitimo, grąžinimo terminai ir taisyklės galioja tik „Lidl“ parduotuvėse, esančiose Lietuvoje, įsigytoms prekėms.


18. Lankytojai turi teisę apsigalvoti: kokybiškas ne maisto prekes galima grąžinti ar pakeisti kitomis (jei prekės nebuvo naudojamos, prekės nesugadintos, išsaugotos prekių vartojamosios savybės, jos nepraradusios prekinės išvaizdos, nesurinktos) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jų įsigijimo, pateikus Parduotuvės darbuotojui kasos kvito originalą, sąskaitą faktūrą arba prekės įsigijimą konkrečioje „Lidl“ parduotuvėje patvirtinantį banko išrašą, kuriame įmanoma aiškiai identifikuoti konkrečią grąžinamą prekę, jos įsigijimo laiką, jos kainą.


19. Taisyklių 16-18 punktai netaikomi cigaretėms ir kitiems tabako gaminiams, mobiliesiems telefonams, papildymo kortelėms ir dovanų kuponams.


20. Lankytojams, įsigijusiems netinkamos kokybės maisto ir ne maisto prekių „Lidl“ parduotuvėse, garantuojamos vartotojo teisės, nustatytos galiojančiuose LR teisės aktuose.


21. Kokybiškai ne maisto prekei neatitikus nurodytų Parduotuvės valdytojo grąžinimo ir /ar keitimo sąlygų, Parduotuvė pasilieka teisę nepriimti iš lankytojo gražinamos, norimos keisti kokybiškos prekės.V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS22. Kiekvienas lankytojas, patekęs į Parduotuvės patalpas, Teritoriją automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.


23. Parduotuvės darbuotojai, apsaugos darbuotojai ar Parduotuvės valdytojas turi teisę informuoti/įspėti apie Taisyklių laikymąsi ir galimus pažeidimus, paprašyti neteisėtus ar galimai neteisėtus veiksmus atliekantį asmenį apleisti Parduotuvės patalpas ir/ar Teritoriją bei imtis kitų būtinų ir teisėtų priemonių siekiant užtikrinti Parduotuvės, jos darbuotojų, lankytojų ir/ar kitų asmenų teises ir teisėtus interesus.


24. Padarytos ar galimai padarytos nusikalstamos veikos (pvz., vagystės) atveju, Parduotuvės administracija ir/ar Parduotuvės valdytojas praneša LR teisėsaugos institucijoms.


25. Taisyklės parengtos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa prieštaraujančia galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, kitos Taisyklių nuostatos lieka galioti.