Banner

Informacijos rinkimo „Lidl“ parduotuvėse taisyklės

INFORMACIJOS RINKIMO „LIDL“ PARDUOTUVĖSE TAISYKLĖS

1. Bendrosios sąlygos


1.1. Šios Informacijos rinkimo „Lidl“ parduotuvėse taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato informacijos rinkimo tvarką UAB „Lidl Lietuva“ parduotuvėse (toliau - „Lidl“ parduotuvės). Šių Taisyklių privalo laikytis „Lidl“ parduotuvių lankytojai, pirkėjai, darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys, kurie užtikrina tinkamą Taisyklių laikymąsi.


1.2. Taisyklės taikomos bet kuriam į „Lidl“ parduotuvę įeinančiam ir joje būnančiam asmeniui. “Lidl“ parduotuvėse yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema, fiksuojanti lankytojus bei jų veiksmus, kurios pagalba siekiama apsaugoti jų bei „Lidl“ parduotuvių turtą, teises bei teisėtus interesus ir užtikrinti tvarką „Lidl“ parduotuvėse.


2. Sąvokos


2.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir apibrėžimai aiškinami taip (nebent kontekstas aiškiai reikalautų kitos reikšmės):


2.1.1. Parduotuvė – bet kuri „Lidl“ parduotuvė, esanti Lietuvoje, jos vidaus patalpos ir Teritorija.


2.1.2. Pirkėjas – bet kuris „Lidl“ parduotuvės pirkėjas ar lankytojas.


2.1.3. Informacija – informacija apie „Lidl“ parduotuvės įrangos ir prekių išdėstymą, prekių kainų ir nuolaidų sistemą, „Lidl“ intelektinės nuosavybės objektus, logotipą, prekės ženklą ir pan. Jei nenurodyta kitaip, ši informacija yra komercinę paslaptį sudaranti informacija.


2.1.4. Informacijos rinkimas – bet koks informacijos rinkimas ir/ar kaupimas, šią informaciją užsirašant, skenuojant, fotografuojant, filmuojant, išsaugant, įrašant ir/ar fiksuojant bet kokiomis programomis, programine įranga, įrenginiais ir/ar aparatais, rankiniu ar bet kokiu kitu būdu bet kokioje laikmenoje ar priemonėje. Informacijos rinkimu taip pat gali būti laikoma filmo, vaizdo klipo ar bet kokio kito vizualinio ir/ar audiovizualinio kūrinio kūrimas ar atlikimas Parduotuvėje.


2.1.5. Parduotuvės valdytojas – UAB „Lidl Lietuva“.


2.1.6. Taisyklių pateikimo vieta – vieta „Lidl“ parduotuvėje (administracijos patalpos) ir „Lidl“ interneto tinklalapis www.lidl.lt/informacijos-rinkimas-parduotuveje, kur galima susipažinti su Taisyklėmis.


2.1.7. Teritorija – Parduotuvės valdytojo nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo ar kita teise valdomas žemės sklypas (jo dalis), kuriame veikia Parduotuvė.


3. Leidžiamas informacijos rinkimas


3.1. Parduotuvėse Informaciją galima rinkti tik asmeniniais tikslais šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Informacijos rinkimas asmeniniais tikslais reiškia, kad įprasto apsipirkimo Parduotuvėje buvimo laiku Pirkėjas gali rinkti tikslinę informaciją apie pavienės atskiros prekės ar kelių atskirų prekių, kurios jį domina ar kurias ketina pirkti, kainą ar prekinę išvaizdą, bet ne apie kelias ar visas prekes iš eilės, ypač jei neketinama šių prekių įsigyti, taip pat kitus Parduotuvės lankytojus, darbuotojus, aptarnaujantį personalą, Parduotuvės interjerą, įrangą, prekių išdėstymą, patalpas ir pan.


3.2. Pastebėjus bet kokių Informacijos rinkimo požymių, Parduotuvės apsaugos ar kiti darbuotojai turi teisę Pirkėjo pasiteirauti, kokiais tikslais yra renkama Informacija, o įvertinus (pvz., pagal Parduotuvės vaizdo kamerų užfiksuotą medžiagą), kad Pirkėjo elgesys neatitinka Taisyklių reikalavimų, turi teisę reikalauti sunaikinti surinktą Informaciją arba perduoti ją Parduotuvės apsaugos ar kitam darbuotojui, paprašyti Pirkėjo palikti Parduotuvę, taip pat pasinaudoti kitomis Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo jiems suteiktomis teisėmis.


3.3. Parduotuvėse rinkti Informaciją asmeniniais tikslais leidžiama, jei tai nekliudo kitiems Pirkėjams apžiūrėti, rinktis ir įsigyti norimas prekes, o Parduotuvės darbuotojams ar aptarnaujančiam personalui tvarkyti Parduotuvės prekes, įrangą, patalpas ir pan.


3.4. Informaciją asmeniniais tikslais leidžiama rinkti tik atvirai, nesislepiant ir nemaskuojant Informacijos rinkimo veiksmų bei priemonių.


4. Draudžiamas informacijos rinkimas


4.1. Informacijos rinkimas Parduotuvėse komerciniais ir bet kokiais kitais tikslais (išskyrus asmeniniais tikslais šiose Taisyklėse nustatyta tvarka) yra draudžiamas. Informacijos rinkimas komerciniais ir kitais tikslais gali būti leidžiamas tik suderinus ir gavus išankstinį rašytinį Parduotuvės valdytojo sutikimą.


4.2. Draudžiama rinkti Informaciją, jeigu tai trikdo įprastinę Parduotuvės veiklą, Parduotuvės darbuotojus ir/ar jų darbą, kitus Pirkėjus ir/ar jų apsipirkimą ar apsilankymą Parduotuvėje.


4.3. Draudžiama rinkti Informaciją grupiniu būdu, t. y. trims ar daugiau asmenų, veikiant kartu, vienu metu atlikti tuos pačius ar panašius Informacijos rinkimo veiksmus ar bet kokius kitus veiksmus, kurie gali trukdyti įprastinę Parduotuvės veiklą ir yra iš anksto nesuderinti su Parduotuvės valdytoju.


4.4. Informacijos rinkimo metu yra draudžiama perdėti prekes ar kitaip pakeisti jų įprastinę vietą, išimti prekes iš pakuočių, neketinant jų pirkti, perstumdyti ir/ar kitaip pertvarkyti prekystalius, vitrinas, lentynas, stendus, Parduotuvės įrangą ir/ar kitus Parduotuvėje esančius daiktus ir/ar atlikti kitus veiksmus, kuriuos įprastai atlieka Parduotuvės darbuotojai ar aptarnaujantis personalas.


4.5. Informacijos rinkimo metu yra draudžiama įeiti ar kitaip patekti į Parduotuvės tarnybines patalpas, prie kasų aparatų ir kitur, kur numatytos darbo ir/ar buvimo vietos Parduotuvės darbuotojams ar aptarnaujančiam personalui.


4.6. Informacijos rinkimo metu yra draudžiama rinkti Informaciją taip, kad būtų fotografuojami, filmuojami ir/ar kitaip fiksuojami Parduotuvėje esantys kiti asmenys, jeigu jie prieštarauja tokiems veiksmams. Jeigu nėra gautas atitinkamo asmens aiškiai žodžiu ir/ar raštu išreikštas sutikimas būti fotografuojamam ir/ar filmuojamam, laikoma, kad tokie asmenys nesutinka būti fotografuojami ir/ar filmuojami.


4.7. Informacijos rinkimas, atliekamas slaptai, slaptomis priemonėmis, siekiant užmaskuoti ar kitaip paslėpti tokios Informacijos rinkimą, yra laikomas (preziumuojamas) draudžiamu Informacijos rinkimu.


4.8. Informacijos rinkimo metu draudžiama:


4.8.1. daryti žalą asmenims ir/ar jų turtui, įskaitant prekių, pakuočių, prekystalių, vitrinų, lentynų, stendų, Parduotuvės kitos įrangos ir/ar kitų Parduotuvėje esančių daiktų gadinimą, žalojimą ir/ar naikinimą;


4.8.2. šiukšlinti Parduotuvėje;


4.8.3. atlikti administracinius nusižengimus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (pvz., Informacijos rinkimas pažeidžiant viešąją tvarką, nepadoriai, agresyviai, provokuojančiai, įžeidžiamai elgiantis, turint chuliganiškų ar savanaudiškų paskatų požymių);


4.8.4. daryti nusikalstamas veikas, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse;


4.9. Draudžiama viešai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti Parduotuvėse surinktą Informaciją ir įvairias jos saugojimo bei atkūrimo formas ir laikmenas, įskaitant, bet neapsiribojant, atvaizdus, fotografijas ir vaizdo medžiagą bet kokia forma.


4.10. Tais atvejais, kai Pirkėjui nėra aišku ir suprantama, ar Informacijos rinkimas yra draudžiamas, jis turi kreiptis į Parduotuvės apsaugos darbuotojus, kitus darbuotojus ar Parduotuvės valdytoją dėl atitinkamo išaiškinimo.


5. Baigiamosios nuostatos


5.1. Parduotuvės apsaugos darbuotojai, kiti darbuotojai ar Parduotuvės valdytojas turi teisę informuoti/įspėti apie Taisyklių laikymąsi ir galimus pažeidimus bei paprašyti neteisėtus veiksmus atliekantį asmenį apleisti Parduotuvę bei imtis kitų būtinų ir teisėtų priemonių, siekiant užtikrinti Parduotuvės, jos darbuotojų ir Pirkėjų teises bei teisėtus interesus.


5.2. Asmuo, rinkdamas Informaciją Parduotuvėje, sudaro didesnę riziką sugadinti, sužaloti ir/ar sunaikinti prekes, pakuotes, prekystalius, lentynas, stendus, kitą Parduotuvės įrangą ir kitus Parduotuvėje esančius daiktus, o taip pat sužaloti aplinkinius asmenis, todėl toks asmuo atsako už savo veiksmais padarytą žalą turtui ir kitiems asmenims.


5.3. Taisyklės parengtos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa prieštaraujančia galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, kitos Taisyklių nuostatos lieka galioti.


-


2018 m. redakcija