Banner

Dovanų kortelių bendrosios naudojimo sąlygos

UAB „LIDL LIETUVA“ DOVANŲ KORTELĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1. Šios UAB „Lidl Lietuva“ dovanų kortelės naudojimo sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos plastikinei ir (ar) elektroninei – pdf formatu dovanų kortelei (toliau – Kortelė), kurią išdavė UAB „Lidl Lietuva“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 111791015, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.2. Kortelės pirkimui ir naudojimui taikomos šios sąlygos, kurios yra laikytinos sutartimi tarp Bendrovės ir Kortelės turėtojo (toliau – Kortelės turėtojas). Kortelės turėtojas, įsigydamas ir (ar) aktyvuodamas ir (ar) naudodamas kortelę, sutinka su šiomis Sąlygomis.

1.3. Su šiomis Sąlygomis galima neatlygintinai susipažinti Bendrovės interneto svetainėje adresu https://www.lidl.lt/c/dovanu-korteles/s10019972 (toliau – Interneto svetainė) skyrelyje „Sąlygos“. Sąlygas galima bet kuriuo metu atsisiųsti iš Bendrovės interneto svetainės. Prieš įsigyjant kortelę, Kliento prašymu, Sąlygų kopija gali būti pateikta Bendrovės parduotuvėje.

1.4. Kortelė yra nepersonalizuota, t.y. nepriskirta konkrečiam asmeniui. Bendrovė nėra atsakinga, jei Kortele be Kortelės turėtojo žinios atsiskaito kitas asmuo.

1.5. Kortelės gali būti plastikinės (tokios kokios parduodamos „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėse) arba elektroninės - pdf formatu.

1.6. Plastikinės Kortelės yra 10, 20 ir 50 Eur vertės. Elektroninės - pdf formatu Kortelės yra pasirenkamo nominalo vertės nuo 1 Eur iki 1000 Eur.

1.7. Saugokite kortelę, nes ją praradus, sugadinus, sulaužius ir (ar) kitaip pažeidus, jei dėl tokio pažeidimo ji tampa netinkama naudoti, nauja kortelė nebus išduodama.

1.8. Nepanaudojus kortelės iki galiojimo termino, ją praradus, sugadinus, sulaužius ar pažeidus, jei dėl tokio pažeidimo ji tampa netinkama naudotis, jos sąskaitoje esantis piniginių lėšų likutis nebus atkuriamas ir (ar) grąžinamas.

1.9. Korteles iki galima įsigyti: (i) fizinėse „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėse, vieno įsigijimo metu įsigyjant Kortelių už ne didesnę kaip 5000 Eur vertę arba (ii) juridiniams asmenims užsakant Korteles interneto svetainėje https://www.lidl.lt/c/dovanu-korteles/s10019972 (toliau – Užsakymo būdu). Kortelių įsigijimo užsakymo būdu sąlygos patalpintos interneto svetainėje prie Kortelių užsakymo formos.


2. KORTELĖS NAUDOJIMAS


2.1. Kortelė skirta išimtinai šiose Sąlygose nustatytiems atsiskaitymams vykdyti.

2.2. Kortele galima atsiskaityti visose „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikoje. Jokiais kitais tikslais, išskyrus atsiskaitymą už „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėse parduodamas prekes, Kortelės naudoti negalima, pvz., Kortelė negali būti naudojama pinigų išgryninimui bankomatuose.

2.3. Kortelė negali būti naudojama alkoholio ir (ar) tabako gaminiams įsigyti ir (ar) apmokėti dalį šių prekių kainos.

2.4. Kortelė negali būti pakartotinai papildyta ir (ar) būti naudojama joje esančių lėšų išgryninimui. Kortelė į pinigus nekeičiama.

2.5. Palūkanos už kortelės sąskaitoje esantį piniginių lėšų likutį nemokamos.

2.6. Kortelė yra daugkartinė. Joje esančią piniginių lėšų sumą galima panaudoti per keletą kartų.

2.7. Kortele galima atsiskaityti tik Bendrovės „Lidl“ prekybos tinklo fizinėse parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikoje.

2.8. Jei pirkinių suma didesnė nei Kortelės sąskaitoje esantis piniginių lėšų likutis, trūkstamą sumą galite primokėti grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele.

2.9. Kortelės turėtojas gali pasitikrinti Kortelės sąskaitoje esantį piniginių lėšų likutį Interneto svetainėje, įvedęs savo Kortelės numerį ir ant Kortelės nurodytą PIN kodą. Informaciją apie Kortelės sąskaitoje esantį piniginių lėšų likutį taip pat galima sužinoti bet kurios „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvės kasoje. Atsižvelgiant į tai, kad Kortelės naudojimas yra nepersonalizuotas, Bendrovė negali suteikti Kortelės turėtojui jokios kitos informacijos, susijusios su Kortelės naudojimu, įskaitant informacijos apie Kortele atliktas mokėjimo operacijas.

2.10. Kortelės turėtojas, pastebėjęs, kad Kortelė neveikia, apie tai turi nedelsdamas pranešti Bendrovei, kreipiantis į Bendrovės Klientų aptarnavimo skyrių nemokamos linijos telefonu 8 800 10011, jos darbo valandomis pirmadienį–penktadienį 8–18 val., arba parašius elektroninį laišką Bendrovės adresu infolinija@lidl.lt. Jeigu techninio sutrikimo pašalinti nepavyksta, Bendrovė, Kortelės turėtojui pateikus neveikiančią Kortelę, išduoda naują Kortelę, į kurios sąskaitą bus perkeltas faktinis neveikiančios Kortelės sąskaitoje esantis piniginių lėšų likutis.

2.11. Bendrovė turi teisę atsisakyti atlikti mokėjimo Kortele operaciją Bendrovės parduotuvėje, jeigu:

2.11.1. Kyla pagrįstas įtarimas dėl draudžiamos veikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.11.2. Kortelė yra užblokuota.

2.12. Atsisakymo priimti prekių apmokėjimui skirtą Kortelę atveju (2.11.1. – 2.11.2. punktuose nurodytais atvejais) apie neįvykdytus mokėjimus Kortelės turėtojas nedelsiant informuojamas numatomos atlikti mokėjimo operacijos metu.


3. MOKESČIAI, RINKLIAVOS


3.1. Mokėjimai Kortele ir Kortelės sąskaitoje esančių piniginių lėšų likučio peržiūra yra vykdomi nemokamai.


4. TEISĖ GRĄŽINTI


4.1. Negalima grąžinti kortelės, kuri yra aktyvuota. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, geranoriškai priimti dėl objektyviai pagrįstų priežasčių grąžinamą neaktyvuotą kortelę. Grąžinti neaktyvuotą kortelę dėl objektyviai pagrįstų priežasčių (pvz., kokybės trūkumai, kortelės brokas) galima tik klientui kreipiantis į Bendrovės Klientų aptarnavimo skyrių nemokamos linijos telefonu 8 800 10011, jos darbo valandomis pirmadienį–penktadienį 8–18 val., arba parašius elektroninį laišką Bendrovės adresu infolinija@lidl.lt. Negalima grąžinti kortelės Bendrovės parduotuvėse.

4.2. Kortelės turėtojas, iš kurio dėl objektyviai pagrįstų priežasčių Bendrovė sutiko priimti grąžinamą neaktyvuotą kortelę, turi pateikti Bendrovei numatomos grąžinti kortelės numerį, savo asmens duomenis, nurodant savo nesutrumpintą vardą ir pavardę, savo elektroninio pašto adresą (jei jį turi) ir telefono numerį, išsamius banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus ir pateikti lengvai įskaitomą savo galiojančio asmens tapatybę įrodančio dokumento su nuotrauka bei kortelės kopijas. Siekdama tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Bendrovė turi teisę – paprašyti suteikti daugiau informacijos, kad galėtų grąžinti neaktyvuotos kortelės pinigų likutį.


5. GALIOJIMAS


5.1. Kortelė galioja iki kortelės sąskaitoje esančių lėšų visiško išnaudojimo, bet ne ilgiau kaip 3 metus nuo kortelės aktyvavimo momento.

5.2. Kortelės aktyvavimo momentas: fizinėse „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėse įsigyta Kortelė aktyvuojama nuo atsiskaitymo už įsigyjamą Kortelę momento. Kortelė, kuri buvo įsigytą Užsakymo būdu, aktyvuojama Bendrovei gavus pasirašytą priėmimo – perdavimo aktą per 5 (penkias) darbo dienas, kaip tai nurodyta Kortelių įsigijimo užsakymo būdu sąlygose.


6. MOKĖJIMO PAVEDIMŲ NEATŠAUKIAMUMAS


6.1. Asmeniui, atsiskaičius kortele, Bendrovė negali atšaukti atitinkamos operacijos ir mokėjimo. Kortele patvirtinti mokėjimai yra neatšaukiami.

6.2. Kortelė naudojama anonimiškai, todėl Bendrovė negali pateikti įrodymų, kad atskiri mokėjimai buvo patvirtinti konkretaus asmens. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė neatsako Kortelės turėtojui už Kortelės pametimą, vagystę, netinkamą ar kitokį neteisėtą jos panaudojimą.

6.3. Elgtis rūpestingai, užtikrinti Kortelės saugumą – kliento/konkretaus Kortelės turėtojo pareiga.

6.4. Kortelės turėtojai privalo laikyti kortelę saugioje vietoje ir užtikrinti, kad ja negalėtų pasinaudoti tam teisės neturintys asmenys.

6.5. Kortelės turėtojui laiku (iki galimai neteisėto pavogtos ar pamestos kortelės panaudojimo) pranešus Bendrovei apie savo kortelės pametimą ar vagystę (pateikdami kortelės įsigijimą patvirtinantį dokumentą ir kortelės numerį), Bendrovė gali ją užblokuoti dar iki jos panaudojimo – užblokuoti pamestą ar galimai pavogtą Kortelę. Bendrovė neatsako už Kortelės turėtojo Kortelėje esančios pinigų sumos ar jos dalies praradimą.


7. KITA INFORMACIJA


7.1. Bendrovė neatsako už nuostolius ar jų dalį, atsiradusius dėl neįveikiamos jėgos (Force majeure) aplinkybių, neramumų, karo, stichinių nelaiminių ar kitų įvykių, kurie nepriklauso nuo Bendrovės valios.

7.2. Bendrovė neatsako už tai, jei Kortele nebūtų galima kažkuriuo metu atsiskaityti visose ar bet kurioje iš „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvių.

7.3. Įsigyjant Korteles ir atsiimant prekes, už kurias atsiskaityta Kortele, sąskaita faktūra nėra išrašoma, nes Kortelių platinimas nelaikomas prekių ar paslaugų teikimu, o platinant Korteles gautos sumos savo esme laikomos avansu už prekes, kurios bus perduotos asmeniui, pateikusiam Kortelę „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvės kasoje, esančiose Lietuvos Respublikoje.

7.4. UAB „Lidl Lietuva“ turi teisę savo nuožiūra keisti šias Kortelių naudojimo taisykles apie tai iš anksto informuodama interneto svetainėje www.lidl.lt.


8. DUOMENŲ APSAUGA


8.1. Teisės grąžinti kortelę įgyvendinimo tikslais renkamus asmeninius duomenis elektroniniu būdu Bendrovė tvarko ir saugo išimtinai siekdama įgyvendinti šį tikslą.


9. TAIKOMA TEISĖ


9.1. Sutarčiai, sudarytai tarp Bendrovės ir kliento/Kortelės turėtojo, taip pat šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Jeigu visos šių Sąlygų nuostatos arba atskira nuostata tampa negaliojančia, kitos nuostatos lieka galioti, jei negaliojanti nuostata neįtakoja likusių Salygų nuostatų galiojimo ar tinkamo įgyvendinimo.


2021 m. rugsėjo 27 d. versija