Banner

Klientų aptarnavimo skyriaus privatumo politika

Klientų aptarnavimo skyriaus privatumo politika

Vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 13 straipsniu, šioje Klientų aptarnavimo skyriaus privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame Jums išsamią informaciją apie UAB „Lidl Lietuva“ Klientų aptarnavimo skyriaus atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą siekiant atsakyti į Jūsų užklausas ir jas įgyvendinti.


Duomenų valdytojas pagal BDAR 4 straipsnio 7 punktą yra UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34, LT – 05132, Vilnius. Prireikus su UAB „Lidl Lietuva“ galite susisiekti telefonu 8 800 10011 arba siųsdami elektroninį laišką, adresu: infolinija@lidl.lt.


Asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums užpildę kontaktinę formą, telefonu ar elektroniniu paštu, mes, savaime suprantama, saugome paslaptyje. Jūsų asmens duomenis naudojame tik siekdami atsakyti į Jūsų užklausą. Norėdami Jus identifikuoti kaip klientą arba atsakyti į Jūsų klausimą, jei reikia, naudojame duomenis iš Jūsų, UAB „Lidl Lietuva“ pirkėjo, užklausų/kreipinių. Teisinis Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Teisėtas interesas, kad UAB „Lidl Lietuva“ tvarkytų Jūsų duomenis, grindžiamas siekiu atsakyti į Jūsų užklausą, tuo siekiant išsaugoti ir didinti pirkėjų pasitenkinimą.


Tvarkydami duomenis, mes jokiais būdais neperduodame duomenų trečiosioms šalims, nesusijusioms su UAB „Lidl Lietuva“. Išimtiniais atvejais duomenis mūsų vardu tvarko duomenų tvarkytojai. Šiuos duomenų tvarkytojus mes kruopščiai atrinkome ir sutartinėmis priemonėmis nustatėme jų pareigas pagal BDAR 28 straipsnį.


Be to, siekiant atsakyti į Jūsų užklausą, atskiras jos dalis gali prireikti perduoti trečiosioms šalims, su kuriomis UAB „Lidl Lietuva“ sieja sutartiniai santykiai (pvz., prekių garantinio aptarnavimo paslaugų teikėjams). Tokiais atvejais Jūsų užklausa prieš perduodant yra nuasmeninama, kad trečioji šalis negalėtų jos susieti su Jumis. Jeigu atskiru atveju prireiktų perduoti Jūsų asmeninę informaciją, apie tai praneštume Jums iš anksto ir paprašytume Jūsų sutikimo.


Tais atvejais, kai Jūsų užklausa yra susijusi su prekių garantinio aptarnavimo užtikrinimu, tam, kad garantinio aptarnavimo partneris galėtų padėti Jums, Jūsų duomenis, vadovaudamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, perduosime Jūsų kontaktinius duomenis ir informaciją apie prekės trūkumus garantinio aptarnavimo partneriui.


Visus asmens duomenis, kuriuos mums siunčiate užklausose (išsakydami pasiūlymus, teigiamus atsiliepimus ar kritiką), ištriname arba padarome visiškai anonimiškus ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo galutinio atsakymo pateikimo Jums. Saugojimo terminą, kurį sudaro 3 mėnesiai, aiškiname ta aplinkybe, jog pavieniais atvejais, pateikus atsakymą, Jūs kaip klientas pakartotinai kreipiatės į mus tuo pačiu klausimu, todėl mes galime pasiremti ankstesniu susirašinėjimu. Kaip rodo praktika, praėjus 3 mėnesiams paprastai nebesulaukiame klausimų dėl mūsų pateiktų atsakymų. Gali pasitaikyti pavienių atvejų, kuomet dėl galiojančiuose teisės aktuose numatytų priežasčių, privalome saugoti Jūsų asmens duomenų informaciją ilgesnį laiką (pvz., žalos atlyginimo atvejais informaciją saugome 3 metus nuo žalos atlyginimo dienos, siedami šį terminą su teisės aktuose nustatytu ieškinio senaties terminu). Tokiais atvejais Jūsų duomenis saugome ne ilgiau, nei yra numatyta galiojančiuose teisės aktuose.


Kai Jūs, kaip duomenų subjektas, kreipiatės į mus dėl BDAR 18 straipsnyje numatytos teisės apriboti duomenų tvarkymą, Jūsų užklausą bei Jums pateiktą atsakymą saugosime 2 (du) metus, nuo galutinio atsakymo Jums pateikimo dienos. Šis duomenų saugojimo terminas siejamas su Jūsų teisės kreiptis į priežiūros instituciją (Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją) dėl galimo duomenų apsaugos pažeidimo terminu.


Vadovaujantis BDAR, Jūs, kaip tvarkomų duomenų subjektas, turite šias teises:


• pagal BDAR 15 straipsnio 1 dalį neatlygintinai susipažinti su UAB „Lidl Lietuva“ tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;

• be to, esant BDAR numatytoms sąlygoms, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti su Jumis susiję asmens duomenys (BDAR 16 straipsnis), reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (BDAR 17 straipsnis) ir teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis);

• jeigu duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktu, Jūs pagal BDAR 21 straipsnį turite teisę pareikšti nesutikimą. Jei nesutinkate su tuo, kad būtų tvarkomi duomenys, ateityje duomenys nebus tvarkomi, išskyrus atvejus, kai UAB „Lidl Lietuva“ įrodo, kad duomenų tvarkymas tęsiamas dėl pagrįstų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto teisę į nesutikimą;

• jeigu tvarkomus duomenis pateikėte Jūs, pagal BDAR 20 straipsnį Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą.


Jei duomenys tvarkomi gavus sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą ar 9 straipsnio 2 dalies a punktą, Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.


Jeigu kiltų bet kokių su Jūsų duomenų apsauga susijusių klausimų arba norėtumėte pareikšti skundus, prašome kreiptis raštu arba elektroniniu laišku šios Privatumo politikos viršuje pateiktais kontaktais arba susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu: UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34, LT – 05132, Vilnius, el. p. duomenuapsauga@lidl.lt.


Be to, Jūs bet kuriuo metu turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.