Banner

Vaizdo stebėjimas

Vaizdo stebėjimas


PRIVATUMO POLITIKA


Vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 13 straipsniu, pateikiame Jums išsamią informaciją apie UAB „Lidl Lietuva“ vykdomą vaizdo stebėjimą.


Duomenų valdytojas pagal BDAR 4 straipsnio 7 punktą yra UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34, LT – 05132, Vilnius (toliau – Bendrovė). Prireikus su Bendrove galite susisiekti telefonu 8 800 10011 arba el. paštu infolinija@lidl.lt.


Vaizdo stebėjimas vykdomas visų Bendrovės parduotuvių bei sandėlių vidaus patalpose, taip pat Bendrovės parduotuvių ir sandėlių išorės teritorijoje.


Vaizdo stebėjimas vykdomas teisėto intereso užtikrinti Bendrovės, darbuotojų ir trečiųjų asmenų bei jų turto saugumą, užkirsti kelią daromiems teisės pažeidimams ir palengvinti šių įvykių bei nelaimingų atsitikimų tyrimą pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).


Įrašytas vaizdas saugomas 30 kalendorinių dienų nuo įrašymo dienos, vėliau vaizdo įrašai ištrinami automatiškai, išskyrus atvejus, kai konkretus vaizdo įrašas yra išsaugomas esant svarbiai priežasčiai (kompetentingai valstybės institucijai pradėjus tyrimą, atsitikus nelaimingam atsitikimui darbe, paaiškėjus prekių trūkumui, sugadinus Bendrovės turtą ir pan.).


Su vaizdo įrašais susipažinti ir juos tvarkyti gali informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjai bei fizinės apsaugos paslaugas Bendrovei teikiančios įmonės (šiuos duomenų tvarkytojus mes kruopščiai atrinkome ir sutartinėmis priemonėmis nustatėme jų pareigas pagal BDAR 28 straipsnį). Vaizdo įrašus galime pateikti įmonėms ar kompetentingoms valstybės institucijoms tik tada, kai tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.


Jums suteikiama teisė susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenų tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų Bendrovės interesų, teisė į duomenų perkeliamumą, teisė nesutikti su automatizuotu sprendimų priėmimu (įskaitant profiliavimą), taip pat teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ar šalies, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba kurioje yra duomenų valdytojo registruotoji buveinė, duomenų apsaugos priežiūros institucijai).


Jei Jums prireiktų papildomos informacijos dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, ar to, kaip mes tvarkome Jūsų duomenis, prašome susisiekti su Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnu adresu Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius arba el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt.