Konkurso „Prenumeruok LIDL naujienlaiškį ir laimėk KAMADO BONO kepsninę“ taisyklės

 1. Šių taisyklių paskirtis – nustatyti konkurso „Prenumeruok LIDL naujienlaiškį ir laimėk KAMADO BONO kepsninę“ (toliau – Konkursas) vykdymo tvarką, Konkurso laimėtojo išaiškinimą ir laimėto prizo perdavimo Konkurso laimėtojui tvarką (toliau – Taisyklės).
 2. Konkursą organizuoja UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius (toliau – Konkurso organizatorius). Konkursas vyksta nuo 2021 m. balandžio 5 d. 00:00 val. iki 2021 m. balandžio 18 d. 23:59 val. (dvi savaites).
 3. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Konkurse, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Konkurso dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
 4.  Dalyvauti Konkurse gali tik pilnamečiai asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus. Konkurse negali dalyvauti Konkurso organizatoriaus darbuotojai, jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio / sugyventinio tėvai), taip pat įmonių grupės, kuriai priklauso Konkurso organizatorius, įmonių darbuotojai bei jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio / sugyventinio tėvai).
 5. Norint dalyvauti Konkurse reikia Konkurso vykdymo laikotarpiu užsiprenumeruoti Konkurso organizatoriaus naujienlaiškį – užpildžius anketą Konkurso organizatoriaus interneto puslapyje adresu www.lidl.lt ir ją patvirtinus savo elektroniniame pašte. Tas pats Konkurso dalyvis gali registruotis ir dalyvauti Konkurse su neribotu skaičiumi jam priklausančių elektroninio pašto adresų. Pakartotinis to paties elektroninio pašto adreso užregistravimas nebus priimamas ir galimybės laimėti nepadidina.
 6. Pateikdamas elektroninio pašto adresą ir norėdamas dalyvauti Konkurse, Konkurso dalyvis patvirtina, kad jis teisėtai valdo užregistruotą elektroninio pašto adresą, t. y. patvirtina, kad yra savo vardu jį užregistravęs, prisiima visą atsakomybę dėl registruojantis Konkurse pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo, išsamumo ir pateiktos netikslios informacijos pasekmių (galimybės būti informuotam apie prizą, praradimo ir galimybės gauti prizą, praradimo), nepažeidžia galiojančių teisės aktų reikalavimų ir / ar trečiųjų asmenų teisių  ar teisėtų interesų. Visa atsakomybė už teisės aktų ir / ar trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų pažeidimą tenka Konkurso dalyviui.
 7. Konkurso prizai – 2 vienetai „Kamado Bono“ Media dydžio kepsinės, platesnė informacija apie prizą: http://www.kamadobono.lt/lt/kepsnines/media-detail. Prizas ar jo dalis į kitus prizus ir / ar grynuosius pinigus nekeičiamas ir neperduodamas jokiems tretiesiems asmenims. Konkurso organizatorius nekompensuoja jokių Konkurso dalyvių patirtų, su dalyvavimu Konkurse, susijusių išlaidų.
 8. Kiekvieną savaitę (2021-04-12; 2021-04-19) iki 11 val. bus paskelbtas vienas kepsninės laimėtojas, iš viso du laimėtojai. Kiekvienos savaitės (2021-04-12; 2021-04-19) Konkurso prizo laimėtojas, davęs sutikimą dėl asmens duomenų paskelbimo, bus paskelbtas nurodytomis dienomis vėliausiai iki 11.00 val. laikantis šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų. Laimėtojas bus informuotas apie prizą asmeniškai elektroninio pašto, kurį pateikė prenumeruodamas naujienlaiškį Konkurso vykdymo laikotarpiu, adresu ir skelbiamas Konkurso organizatoriaus interneto svetainėje ne ilgiau nei 2 savaites po Konkurso laimėtojo paskelbimo dienos.
 9. Konkurso organizatoriaus priimtas sprendimas dėl laimėtojo paskelbimo yra neginčijamas ir jokių pretenzijų Konkurso organizatorius dėl to nepriima.
 10. Konkurso dalyvių ir/ar Prizo laimėtojo asmens duomenys renkami išimtinai Konkurso organizavimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
 11. Jei per 5 (penkias) dienas nuo rezultatų paskelbimo datos Konkurso organizatoriui nepavyksta susisiekti su laimėtoju (laimėtojas neatsako į žinutę, išsiųstą naujienlaiškio prenumeravimui panaudotu elektroninio pašto adresu Konkurso vykdymo laikotarpiu), prizas lieka Konkurso organizatoriui ir laimėtojo nebegali būti vėliau pareikalauta jį perduoti, pakeisti kitu ar kitaip kompensuoti.
 12. Prieš įteikdamas asmeniškai / išsiųsdamas registruotu paštu/ per kurjerį prizą, Konkurso organizatorius įsitikina, ar laimėtoju atrinktas Konkurso dalyvis yra pilnametis, t. y., yra sulaukęs 18 metų. Tam, Konkurso organizatoriui paprašius, Konkurso dalyvis, atrinktas laimėtoju, turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 13. Konkurso organizatorius pasilieka teisę bet kada keisti šias Taisykles, o prireikus – sustabdyti arba atšaukti Konkursą be išankstinio įspėjimo.
 14. Taisyklių numatyta tvarka, tapdamas Konkurso dalyviu, asmuo patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, lytis, taip pat laimėjimo atveju - amžius, adresas) būtų UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas: 111791015; registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius), kaip duomenų valdytojo, tvarkomi Konkurso organizavimo ir vykdymo tikslu, Konkurso vykdymo metu ir 3 mėnesius po visų Konkurso prizo laimėtojo paskelbimo dienos, šiose Taisyklėse ir Konkurso organizatoriaus asmens duomenų tvarkymo taisyklėse numatyta tvarka. Konkurso  dalyvis turi pateikti nurodytus asmens duomenis Taisyklėse numatyta tvarka, nes jie būtini Konkurso  organizavimui ir vykdymui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Konkurso dalyvis negalės būti Konkurso organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Konkurse. Konkurso dalyvis bet kuriuo,  jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpio metu, pateikęs Konkurso organizatoriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją, gali raštu kreiptis į Konkurso organizatorių ir atšaukti, tampant Konkurso dalyviu duotą sutikimą, dėl jo asmens duomenų tvarkymo, Konkurso organizavimo ir vykdymo tikslu, pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, sustabdyti (išskyrus saugojimą) savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi neteisėtai. Konkurso dalyvis informuojamas, kad atšaukęs savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, Konkurso  organizavimo ir vykdymo tikslu, pateikęs reikalavimą sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą Konkurse  ir neturinčiu galimybės laimėti Konkurso prizus. Toks Konkurso dalyvio pasitraukimas iš Konkurso neturės įtakos iki Konkurso dalyvio reikalavimo pateikimo Konkurso organizatoriaus jau atliktam Konkurso dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.
 15. Bet kokias klausimais, susijusiais su Konkurso dalyvių asmens duomenų tvarkymu, galima kreiptis į Konkurso organizatorių, el. paštu: duomenuapsauga@lidl.lt .

16.  Šios Taisyklės viešai skelbiamos interneto svetainėje http://www.lidl.lt .

17.  Papildoma informacija apie Konkursą  teikiama el. paštu: reklama@lidl.lt  .

Grįžti atgal