Žaidimo „Lidl“ dovanų slėpynės“ taisyklės

1.  Šių taisyklių paskirtis – nustatyti žaidimo „Lidl“ dovanų slėpynės“ (toliau – Žaidimas) eigą, vykdymo tvarką, Žaidimo laimėtojų išaiškinimą ir laimėtų prizų perdavimo laimėtojams tvarką (toliau – Taisyklės).

2.  Žaidimą organizuoja UAB „Lidl Lietuva“, juridinio asmens kodas 111791015, Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius . Žaidimą įgyvendina UAB „Partizanas“, juridinio asmens kodas 300065271, Kauno g. 16-303, LT-03212 Vilnius (toliau – Žaidimo įgyvendintojas),

3.  Žaidimas pradedamas vykdyti nuo 2021 m. gegužės 31 d. ir vyksta iki 2021 m. birželio 4 d.

4. Žaidimo prizinis fondas: 15 vienetų 50 eurų vertės „Lidl“ dovanų kortelių (toliau – Dovanų kortelė).

5. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka, dalyvaudamas žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka su jų nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.

Žaidimo dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

6. Dalyvauti Žaidime gali tik pilnamečiai fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus. Žaidime negali dalyvauti Žaidimo organizatoriaus bei Žaidimo įgyvendintojo darbuotojai, jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio / sugyventinio tėvai), taip pat įmonių grupės, kuriai priklauso Žaidimo organizatorius bei Žaidimo įgyvendintojas, įmonių darbuotojai bei jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio / sugyventinio tėvai).

7.  Žaidimas vykdomas Žaidimo organizatoriaus - UAB „Lidl Lietuva“ paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ https://www.facebook.com/lidllietuva/, paskyroje socialiniame tinkle „Instagram“ https://www.instagram.com/lidllietuva/. Informacija apie žaidimo lokacijas pateikiama:

2021 m. gegužės 31 d. Iglės Bernotaitytės paskyroje socialiniame tinkle „Instagram“ https://www.instagram.com/iglute/

2021 m. birželio 1 d. Naglio Bieranco paskyroje socialiniame tinkle „Instagram“ https://www.instagram.com/naglimantas/

2021 m. birželio 2 d. Pauliaus Mikolaičios paskyroje socialiniame tinkle „Instagram“ https://www.instagram.com/pauldemiko/

2021 m. birželio 3 d. Ievos Mackevičienės paskyroje socialiniame tinkle „Instagram“ https://www.instagram.com/ieva.macke/

2021 m. birželio 4 d. Dalios Belickaitės paskyroje socialiniame tinkle „Instagram“ https://www.instagram.com/belickaitee/

8.  Norėdamas tapti Žaidimo dalyviu, asmuo, atitinkantis Taisyklių 6 p. nustatytus reikalavimus, Taisyklių 3 p. nurodytu Žaidimo vykdymo laikotarpiu sekant nuorodas apie fizinę objektų lokaciją, skelbiamą , turi ieškoti paslėptų „Lidl“ gimtadienio tortų su „Lidl“ Dovanų kortelėmis. Tas pats Žaidimo dalyvis dalyvauti Žaidime gali tik vieną kartą. Torto radimo atveju, Žaidimo dalyvis prizą jam įteikusiam asmeniui, Žaidimo įgyvendintojui, turi pateikti šiuos savo asmens duomenis:

a) vardas, pavardė ir parašas (įrašoma Prizo perdavimo-priėmimo akte),

b) gimimo data siekiant įsitinkinti, jog dalyvis yra pilnametis, t. y. yra sulaukęs 18 metų,

c) papildomai sutikus dėl laimėjimo viešinimo Žaidimo komunikacijos tikslais Taisyklių 7 p. įvardintų nuomonės lyderių paskyrose socialiniame tinkle „Instagram“ , „Lidl Lietuva“ paskyrose socialiniuose tinkluose „Facebook“ (https://facebook.com/lidllietuva/) ir „Instagram“ (https://instagram.com/lidllietuva/).: vardą, atvaizdą (nuotrauka), miestą, kuriame Žaidimo dalyvis gyvena.

9.  Žaidimo organizatorius pasilieka teisę vienašališkai, be išankstinio Žaidimo dalyvio įspėjimo, pašalinti iš Žaidimo bet kurį Žaidimo dalyvį, kai Žaidimo organizatoriui kyla įtarimų, dėl bet kokio Žaidimo dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis priemonėmis vykdomo ar kitokio manipuliavimo paties Žaidimo dalyvio ar kitų Žaidimo dalyvių pateiktais duomenimis). Žaidimo organizatorius taip pat pasilieka teisę keisti Žaidimo Taisykles ir / ar nutraukti Žaidimo vykdymą, nekompensuodamas jokių Žaidimo dalyvio(-ių) patirtų su dalyvavimu Žaidime susijusių išlaidų.

10.  Žaidimo organizatorius laimėjimo į kitus prizus nekeičia ir nekompensuoja. Dovanų kortelės turėtojas ja negalės atsiskaityti už alkoholio, tabako gaminius ir (ar) lošimų (loterijų) (jei tokios paslaugos būtų teikiamos Žaidimo organizatoriaus parduotuvėse), paslaugas. Dovanų kortelė suteikia teisę jos turėtojui šiose Taisyklėse numatyta tvarka Dovanų kortelėje numatyta suma atsiskaityti už prekes (paslaugas) tik „Lidl“ parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikoje. Dovanų kortelė turi būti pateikiama kasos darbuotojui prieš atsiskaitant už prekes (paslaugas). Kai Dovanų kortele atsiskaitoma už prekes (paslaugas), kurių kaina viršija Dovanų kortelės vertę (eurais), trūkstamą įsigyjamų prekių (paslaugų) kainos dalį galima sumokėti kitu konkrečioje „Lidl“ parduotuvėje galimu atsiskaitymo būdu.  Dovanų kortelę galima naudoti dalimis taip dažnai, kol kortelėje bus išnaudotas visas pinigų likutis. Jei pateikiama atsiskaityti už prekes Dovanų kortelė yra sugadinta ar kitaip pažeista taip, kad nėra galimybės identifikuoti Dovanų kortelės sumos ir/ar kitų Dovanų kortelės identifikacinių žymenų, tokia Dovanų kortelė atsiskaitymui už prekes (paslaugas) nėra priimama, taip pat nėra keičiama į kitą prizą (daiktą) ar pinigus. Žaidimo organizatorius taip pat nekompensuoja jokių Žaidimo dalyvio patirtų, su dalyvavimu Žaidime susijusių, išlaidų.

11.  Žaidimo prizų laimėtojų išaiškinimo bei Žaidimo prizų atsiėmimo tvarka:

a) Į vieną Dovanų kortelę pretenduoja tik vienas Žaidimo dalyvis;

b) Torto radimo atveju, Žaidimo įgyvendintojas „Lidl“ Dovanų kortelę asmeniškai įteikia jam radusiam asmeniui;

c) Prieš įteikdamas asmeniškai, Žaidimo įgyvendintojas įsitikina, ar laimėtoju atrinktas Žaidimo dalyvis yra pilnametis, t. y. yra sulaukęs 18 metų. Tam, Žaidimo įgyvendintojui paprašius, Žaidimo dalyvis, atrinktas laimėtoju, turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą.

12.  Taisyklių numatyta tvarka, tapdamas Žaidimo dalyviu, asmuo patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, kad 8 punkte išvardinti jo asmens duomenys būtų UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas: 111791015; registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius) kaip duomenų valdytojo ir tvarkomi Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais, Žaidimo vykdymo metu ir 3 mėnesius  po visų Žaidimo prizų laimėtojų paskelbimo dienos, šiose Taisyklėse ir Žaidimo organizatoriaus asmens duomenų tvarkymo taisyklėse numatyta tvarka. Žaidimo dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis Taisyklėse numatyta tvarka, nes jie būtini Žaidimo organizavimui ir vykdymui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo dalyvis negalės būti Žaidimo organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime. Žaidimo dalyvis bet kuriuo,  jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpio metu, pateikęs Žaidimo organizatoriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją, gali raštu kreiptis į Žaidimo organizatorių ir atšaukti, tampant Žaidimo dalyviu duotą sutikimą, dėl jo asmens duomenų tvarkymo, Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslu, pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, sustabdyti (išskyrus saugojimą) savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi neteisėtai. Žaidimo dalyvis informuojamas, kad atšaukęs savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslu, pateikęs reikalavimą sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą Žaidime ir neturinčiu galimybės laimėti Žaidimo prizus. Toks Žaidimo dalyvio pasitraukimas iš Žaidimo, neturės įtakos iki Žaidimo dalyvio sutikimo atšaukimo ar iki atitinkamo minėto Žaidimo dalyvio reikalavimo pateikimo Žaidimo organizatoriaus jau atliktam Žaidimo dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.

13.  Šios Taisyklės viešai skelbiamos interneto svetainėje https://www.lidl.lt/zaidimo-lidl-dovanu-slepynes-taisykles

14.  Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu: bendraukime@lidl.lt.

15. Bet kokias klausimais, susijusiais su Žaidimo dalyvių asmens duomenų tvarkymu, galima kreiptis į Žaidimo organizatorių, el. paštu: duomenuapsauga@lidl.lt.