Vaizdo stebėjimas

Vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 13 straipsniu, pateikiame Jums išsamią informaciją apie UAB „Lidl Lietuva“ vykdomą vaizdo stebėjimą.

Duomenų valdytojas pagal BDAR 4 straipsnio 7 punktą yra UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34, LT – 05132, Vilnius. Prireikus su UAB „Lidl Lietuva“ galite susisiekti telefonu 8 800 10011 arba siųsdami elektroninį laišką, adresu: infolinija@lidl.lt.

Vaizdo stebėjimas vykdomas visų parduotuvių bei įmonei priklausančio prekių sandėlio vidaus patalpose, taip pat vykdomas šio sandėlio ir parduotuvių pastatų išorės ir teritorijos vaizdo stebėjimas.

 Vaizdo stebėjimas vykdomas siekiant užtikrinti įmonės, darbuotojų ir trečiųjų asmenų bei jų turto saugumą, užkirsti kelią daromiems teisės pažeidimams ir palengvinti šių įvykių bei nelaimingų atsitikimų tyrimą.

Įrašytas vaizdas saugomas 30 kalendorinių dienų nuo įrašo dienos, vėliau vaizdo įrašai ištrinami automatiškai, išskyrus atvejus, kai konkretus vaizdo įrašas yra išsaugomas esant svarbiai priežasčiai (įmonei ar kompetentingai valstybės institucijai pradėjus tyrimą atsitikus nelaimingam atsitikimui darbe, paaiškėjus prekių trūkumui, sugadinimui ir pan.).

Su vaizdo įrašais susipažinti ir juos tvarkyti gali įmonės įgaliotieji darbuotojai, taip pat IT bei fizinės saugos paslaugas teikiančių įmonių įgaliotieji darbuotojai (šiuos duomenų tvarkytojus mes kruopščiai atrinkome ir sutartinėmis priemonėmis nustatėme jų pareigas pagal BDAR 28 straipsnį). Vaizdo įrašus galime pateikti įmonėms ar kompetentingoms valstybės institucijos tada, kai tai būtina ir kai tiriamas įmonei priklausančiame sandėlyje, parduotuvėje ar jų teritorijose įvykęs įvykis. 

Jeigu kiltų bet kokių su Jūsų duomenų apsauga susijusių klausimų, norėtumėte pareikšti skundus arba turėtumėte klausimų dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, prašome kreiptis raštu arba elektroniniu laišku į duomenų apsaugos pareigūną.

 

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti šiais adresais:

UAB „Lidl Lietuva“

Viršuliškių skg. 34,

LT – 05132, Vilnius

el. p. duomenuapsauga@lidl.lt

Be to, Jūs bet kuriuo metu turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Galite kreiptis į šalies, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba kurioje yra duomenų valdytojo registruotoji buveinė, duomenų apsaugos priežiūros instituciją.

Pridedame prašymo formą dėl teisės susipažinti su asmens duomenimis, užfiksuotais vaizdo įraše, įgyvendinimo.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 17KB