Privatumo taisyklės verslo partneriams

Dėkojame, kad domitės savo asmens duomenų tvarkymu UAB „Lidl Lietuva“.

Mes labai rimtai žiūrime į Jūsų asmens duomenų saugumą ir siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šios privatumo nuostatos taikomos Jums, kai Jūs susisiekiate su mumis, kai su mumis vedamos derybos dėl sutarties pasirašymo ir/arba kai su mumis yra sudaryti susitarimai, ir šiais tikslais yra tvarkomi fizinių asmenų asmens duomenys. Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR). Kokie konkretūs duomenys tvarkomi, priklauso nuo teikiamų paslaugų pobūdžio, todėl Jums bus svarbios ne visos toliau pateikiamos informacijos dalys.

KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ KATEGORIJŲ DUOMENIS MES NAUDOJAME?

Paprastai, Jūsų duomenis mes gauname iš Jūsų pačių.

Tiesa, gali prireikti tvarkyti tuos asmens duomenis, kuriuos mes gauname iš kitų įmonių, institucijų ar kitų trečiųjų asmenų, pvz., informacinių tarnybų, finansų įstaigų ir pan. Šiai kategorijai taip pat priskiriami tokie asmens duomenys, kuriuos mes gauname per savo įsteigtus informavimo apie galimus atitikties pažeidimus kanalus arba atlikdami atitikties tyrimus.

Svarbūs asmens duomenys gali būti: asmens tapatybės informacija (pvz., vardas, pavardė, adresas ir kiti kontaktiniai duomenys, gimimo data ir vieta, pilietybė), duomenys apie veikimo teisėtumą ir autentifikavimą (pvz., išrašai iš įmonių registrų, identifikavimo dokumento duomenys, parašo pavyzdys), su mūsų verslo santykiais susiję duomenys (pvz., atsiskaitymo duomenys, informacija apie užsakymus), mokumo duomenys, informacija apie įmonių struktūras ir nuosavybę, nuotraukos ir vaizdo įrašai (pvz., pristatant prekes), o taip pat kiti į išvardytas kategorijas panašūs duomenys.

Jūs visada turite teisę rinktis, ar pageidaujate bendrauti su mumis elektroninėmis žinutėmis ar paštu. Dėl techninių priežasčių susirašinėjimas elektroniniu paštu vyksta siunčiant neužšifruotus duomenis.

TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

Siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

Duomenis tvarkome tam, kad pasiruoštume sutarties sudarymui, sudarytume sutartį ir tinkamai įvykdytume sutartinius įsipareigojimus.

Siekiant įvykdyti teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas)

Duomenų tvarkymo tikslai kiekvienu atveju nustatomi teisės aktais. Tokioms teisinėms prievolėms priskiriamos saugojimo ir identifikavimo pareigos vykdymas, pavyzdžiui, vykdant pinigų plovimo prevencijos reikalavimus, teisės aktuose nustatytų tikrinimo ir pranešimo reikalavimų vykdymas, taip pat duomenų tvarkymas gavus institucijų užklausas.

Siekiant teisėtų interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

Tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis gali prireikti didesne apimtimi, nei tai būtina vykdant pačią sutartį. Teisėti interesai šiuo atžvilgiu yra, visų pirma, tinkamų verslo partnerių atrinkimas, ieškinių pareiškimas, gynimasis nuo ieškinių atlyginti padarytą žalą, patekimo ar prisijungimo kontrolė, galimų atitikties pažeidimų išaiškinimas, nusikaltimų prevencija ir iš verslo santykių kylančių žalų sureguliavimas.

Siekdami aukščiau nurodytų teisėtų interesų, kai kuriais sutarties sudarymo atvejais mes iš kredito biurų renkame duomenis apie Jūsų finansinę būklę. Kredito biurų duomenis mes naudojame, siekdami patikrinti patikimumą. Kredito biurai saugo duomenis, kuriuos gauna, pavyzdžiui, iš bankų arba įmonių. Tokiems duomenims priskiriami, visų pirma, pavardė, vardas, gimimo data, adresas ir informacija apie mokėjimų istoriją. Informaciją apie Jūsų saugomus duomenis Jums tiesiogiai suteiks kredito biurai.

KAS GAUNA JŪSŲ PATEIKTUS ASMENS DUOMENIS?

Mūsų įmonėje prieigą prie Jūsų pateiktų duomenų turi tie departamentai ir asmenys, kuriems jų reikia norint įvykdyti sutartimis arba teisės aktais numatytus įsipareigojimus ar apsaugoti teisėtus interesus. Remdamiesi sutartiniais santykiais mes taip pat galime įgalioti duomenų tvarkytojus arba paslaugų teikėjus tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Duomenų apsaugos nuostatų laikymasis užtikrinamas sutartimi.

Be to, siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, duomenys gali būti perduodami koncerno „Schwarz Gruppe“ įmonėms.

KIEK LAIKO SAUGOMI DUOMENYS?

Asmens duomenys saugomi tol, kol tai būtina pirmiau minėtiems tikslams pasiekti. Šiuo atveju svarbūs yra privalomi duomenų saugojimo reikalavimai, numatyti teisės aktuose, reglamentuojančiuose civilinius teisinius santykius, mokesčių ir kitus klausimus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, bendrasis ieškinio senaties terminas yra 10 metų, todėl siedamiesi prie šio termino, laikome, kad duomenų saugojimo terminas taip pat yra ne ilgesnis nei 10 metų (nebent kitaip nustatyta galiojančiuose teisės aktuose).

AR JŪS PRIVALOTE TEIKTI DUOMENIS?

Mūsų verslo santykių metu Jūs privalote teikti tuos asmens duomenis, kurių reikia verslo santykiams užmegzti, vykdyti ir nutraukti, taip pat kurių reikia siekiant įvykdyti su jais susijusius įsipareigojimus, kai rinkti tokius duomenis mes esame įpareigoti teisės aktais arba turime teisę, siekdami apsaugoti teisėtus interesus. Neturėdami šių duomenų, mes, paprastai, negalėsime sudaryti su Jumis sandorių.

AR DUOMENYS PERDUODAMI Į TREČIĄSIAS VALSTYBES?

Jei asmens duomenis perduodame duomenų gavėjams už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, toks perdavimas gali įvykti tik tuo atveju, jei Europos Komisija yra patvirtinusi, kad toje trečiojoje valstybėje egzistuoja atitinkamas duomenų apsaugos lygis, o su duomenų gavėju buvo sutarta, kad jis išlaikys atitinkamą duomenų apsaugos lygį (pvz., pagal ES standartines sutarčių sąlygas) arba jei Jūs davėte mums tam savo sutikimą.

KOKIOMIS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖMIS GALITE PASINAUDOTI?

Jūs turite teisę prašyti nemokamai gauti informaciją apie mūsų saugomus Jūsų asmens duomenis. Be to, Jūs turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka prašyti, kad šie asmens duomenys būtų ištaisyti ir/ar ištrinti, teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę apriboti duomenų tvarkymą. Jei mūsų atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs bet kada turite teisę tokį sutikimą atšaukti. Jei sutikimą tvarkyti asmens duomenis atšauktumėte, atšaukimas negaliotų jau atliktiems asmens duomenų tvarkymo veiksmams. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašome kreiptis raštu arba elektroniniu  paštu į mūsų duomenų apsaugos pareigūną (UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34–1, LT – 05132 Vilnius, el. p. duomenuapsauga@lidl.lt.) Be to, Jūs galite pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

ATSAKINGA INSTITUCIJA

Jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Šiuo tikslu galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

TURITE DAUGIAU KLAUSIMŲ?

Su UAB „Lidl Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti paštu, adresu Viršuliškių skg. 34–1, LT – 05132 Vilnius arba el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt