UAB „LIDL LIETUVA“ DOVANŲ KORTELĖS BENDROSIOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

1. Šių bendrųjų naudojimo sąlygų (toliau – BNS) nuostatos taikomos dovanų kortelei (toliau – „kortelė“), kurią išdavė UAB „Lidl Lietuva“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 111791015, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika. Tai – nuasmeninta, konkrečiam asmeniui nepriskirta kortelė. Kortelė negali būti papildyta ir (ar) būti naudojama joje esančių lėšų išgryninimui.

1.1 Kortelės pirkimui ir naudojimui taikomos šios BNS, kurios yra laikytinos sutartimi, sudaroma tarp Bendrovės ir kliento, kortelės turėtojo (toliau – kortelės turėtojas). Kortelės turėtojas, įsigydamas ar faktiškai naudodamas kortelę, sutinka su šių BNS galiojimu. BNS talpinamos Bendrovės interneto svetainėje www.lidl.lt/dovanukorteles; su BNS galima susipažinti neatlygintinai Bendrovės interneto svetainėje (toliau – interneto svetainė“) skyrelyje „BNS“. BNS galima bet kuriuo metu atsisiųsti iš Bendrovės interneto svetainės. Prieš įsigyjant kortelę, klientui paprašius, BNS kopija gali būti pateikta Bendrovės parduotuvėje.

1.2 Kortelė skirta išimtinai šiose BNS nustatytiems atsiskaitymams vykdyti. Ši kortelė negali būti naudojama alkoholio produktams ir (ar) tabako, tabako gaminiams įsigyti ar apmokėti dalį šių prekių kainos.

2. Kortelės naudojimas

2.1. Kortele galima atsiskaityti visose Bendrovės parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikoje. Jokiais kitais tikslais, išskyrus atsiskaitymą už Bendrovės parduotuvėse parduodamas prekes, jei netaikomos BNS 1.2 p. nustatytos išimtys, kortelės naudoti negalima, pvz., kortelė negali būti naudojama pinigų išgryninimui bankomatuose.

2.2. Kortele galima atsiskaityti per BNS 5.1 p. nurodytą laikotarpį Bendrovės parduotuvėse kortelės turėtojo pageidaujamą kartų skaičių, kol bus išnaudotas kortelėje esantis pinigų likutis. Kortele negalima atsiskaityti už naujas korteles ar kitų ūkio subjektų ir (ar) asmenų išankstinio apmokėjimo korteles, prekes ir paslaugas.

2.3. Palūkanos už kortelės likutį nemokamos.

2.4. Bendrovė neatsako už tai, jei kortele nebūtų galima bet kuriuo metu atsiskaityti visose Bendrovės parduotuvėse.

2.5. Kortelės turėtojas gali pasitikrinti kortelės likutį interneto svetainėje, įvedęs savo kortelės numerį (toliau – kortelės likučio informacija). Kortelės likutį galima sužinoti Bendrovės parduotuvės kasoje. Atsižvelgiant į tai, kad kortelės naudojimas yra anonimiškas, Bendrovė negali suteikti kortelės turėtojui daugiau informacijos apie visas ar atskiras mokėjimo operacijas.

2.6. Kortelės turėtojas, pastebėjęs, kad kortelė neveikia, apie tai turi nedelsdamas pranešti Bendrovei  nemokamu telefonu 8 800 10011, jos darbo valandomis pirmadienį–penktadienį 8–18 val. arba elektroninio pašto adresu infolinija@lidl.lt. Jeigu techninio sutrikimo pašalinti nepavyksta, Bendrovė gali jos turėtojui pateikus neveikiančią kortelę, išduoti naują kortelę, kurioje bus išsaugotas faktinis neveikiančioje kortelėje esantis pinigų likutis.

2.7. Bendrovė turi teisę atsisakyti atlikti mokėjimo kortele operaciją Bendrovės parduotuvėje, jeigu:

2.7.1. kyla pagrįstas įtarimas, kad įvykdyta mokėjimo operacija reikštų galimą nusikalstamą veiką arba ji yra draudžiama pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir (ar) jį lydinčius teisės aktus;

2.7.2. kortelė yra blokuojama.

2.7.3. Atsisakymo priimti prekių apmokėjimui skirtą kortelę atveju (BNS 2.7.1-2.7.2 papunkčiuose nurodytais atvejais) apie neįvykdytus mokėjimus kortelės turėtojas nedelsiant informuojamas numatomos atlikti mokėjimo operacijos metu.

3. Mokesčiai, rinkliavos

3.1. Mokėjimai kortele ir kortelės likučio peržiūra yra vykdomi nemokamai.

4. Teisė grąžinti

4.1. Negalima grąžinti kortelės, kuri yra aktyvuota. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, geranoriškai priimti dėl objektyviai pagrįstų priežasčių grąžinamą neaktyvuotą kortelę. Grąžinti neaktyvuotą kortelę dėl objektyviai pagrįstų priežasčių (pvz., kokybės trūkumai, kortelės brokas) galima tik klientui kreipiantis į Bendrovės Klientų aptarnavimo skyrių nemokamos linijos telefonu 8 800 10011, jos darbo valandomis pirmadienį–penktadienį 8–18 val., arba parašius elektroninį laišką Bendrovės adresu infolinija@lidl.lt. Negalima grąžinti kortelės Bendrovės parduotuvėse.

Kortelės turėtojas, iš kurio dėl objektyviai pagrįstų priežasčių Bendrovė sutiko priimti grąžinamą neaktyvuotą kortelę, turi pateikti Bendrovei numatomos grąžinti kortelės numerį, savo asmens duomenis, nurodant savo nesutrumpintą vardą ir pavardę, savo elektroninio pašto adresą (jei jį turi) ir telefono numerį, išsamius banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus ir pateikti lengvai įskaitomą savo galiojančio asmens tapatybę įrodančio dokumento su nuotrauka bei kortelės kopijas. Siekdama tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Bendrovė turi teisę – paprašyti suteikti daugiau informacijos, kad galėtų grąžinti neaktyvuotos kortelės pinigų likutį.

4.2. Kortelėje esanti pinigų suma neišmokama grynaisiais pinigais, nekeičiama į kitą kortelę.

5. Galiojimas

5.1. Kortelė galioja 3 (trejus) metus nuo jos aktyvavimo momento arba pasibaigus kortelės sąskaitoje esančiam pinigų likučiui dar iki šio termino.

6. Mokėjimo pavedimų neatšaukiamumas

6.1. Asmeniui, atsiskaičius kortele, Bendrovė negali atšaukti atitinkamos operacijos ir mokėjimo. Kortele patvirtinti mokėjimai yra neatšaukiami.

6.2. Kortelė naudojama anonimiškai, todėl Bendrovė negali pateikti įrodymų, kad atskiri mokėjimai buvo patvirtinti konkretaus asmens. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė neatsako kortelės turėtojui už kortelės pametimą, vagystę, netinkamą ar kitokį neteisėtą jos panaudojimą.

7. Elgtis rūpestingai, užtikrinti kortelės saugumą – kliento / konkretaus kortelės turėtojo pareiga.

7.1. Kortelės turėtojai privalo laikyti kortelę saugioje vietoje ir užtikrinti, kad ja negalėtų pasinaudoti tam teisės neturintys asmenys.

7.2. Kortelės pametimo, vagystės ar netinkamo naudojimo atveju kortelės turėtojo atsakomybė yra apribota kortelėje esančia pinigų suma, kurios Bendrovė neturi pareigos atlyginti ir (ar) kitaip ją kompensuoti.

7.3. Kortelės turėtojui laiku (iki galimai neteisėto pavogtos ar pamestos kortelės panaudojimo) pranešus Bendrovei apie savo kortelės pametimą ar vagystę (pateikdami kortelės įsigijimą patvirtinantį dokumentą ir kortelės numerį), Bendrovė gali ją užblokuoti dar iki jos panaudojimo – užblokuoti pamestą ar galimai pavogtą kortelę. Bendrovė neatsako už jos turėtojo kortelėje esančios pinigų sumos ar jos dalies praradimą.

8. Skundai ir prašymai

Tuo atveju, jeigu dėl objektyviai pagrįstų priežasčių kortelės turėtojo netenkina kortelė arba Bendrovės teikiamos paslaugos, Bendrovė prašo kliento kreiptis į Bendrovės Klientų aptarnavimo skyrių nemokamos linijos telefonu 8 800 10011, jos darbo valandomis pirmadienį–penktadienį 8–18 val., arba parašius elektroninį laišką Bendrovės adresu infolinija@lidl.lt.

9. Bendrovės atsakomybė

9.1. Bendrovė neatsako už nuostolius ar  jų dalį, atsiradusius dėl neįveikiamos jėgos (Force majeure) aplinkybių, neramumų, karo, stichinių nelaiminių ar kitų įvykių, kurie nepriklauso nuo Bendrovės valios.

10. Duomenų apsauga

Teisės grąžinti kortelę įgyvendinimo tikslais renkamus asmeninius duomenis elektroniniu būdu Bendrovė tvarko ir saugo išimtinai siekdama įgyvendinti šį tikslą.

11. Taikoma teisė

11.1. Sutarčiai, sudarytai tarp Bendrovės ir kliento (kortelės turėtojo), taip pat šioms BNS taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Jeigu visos šių BNS nuostatos arba atskira nuostata tampa negaliojančia, kitos nuostatos lieka galioti, jei negaliojanti nuostata neįtakoja likusių BNS nuostatų galiojimo ar tinkamo įgyvendinimo.