Žaidimo taisyklės

1. Šių taisyklių paskirtis – nustatyti apklausos „Mano nuomonė“ (apklausa) žaidimo (toliau – Žaidimas) vykdymo tvarką, Žaidimo laimėtojų išaiškinimą ir laimėtų prizų perdavimo laimėtojams tvarką (toliau – Taisyklės).

2. Žaidimą organizuoja UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius (toliau – Žaidimo organizatorius).

3. Žaidimas pradedamas vykdyti nuo 2024 m. vasario 5 d. ir vyksta iki 2024 m. rugsėjo 30 d. (toliau – Žaidimo vykdymo laikotarpis).

4. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka, Žaidimo organizatoriaus interneto svetainėje, adresu: http://www.lidl.lt, pateikdamas asmeninį Žaidimo organizatoriaus parduotuvės, esančios Lietuvoje, vertinimą, nurodydamas konkrečios dienos pirkinių kasos kvito numerį (toliau – Pirkimo čekis), taip pat pateikdamas savo asmens duomenis dalyvavimui Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka su jų nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.

Žaidimo dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

5. Dalyvauti Žaidime gali tik pilnamečiai fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus. Žaidime negali dalyvauti Žaidimo organizatoriaus darbuotojai, jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio / sugyventinio tėvai), taip pat įmonių grupės, kuriai priklauso Žaidimo organizatorius, įmonių darbuotojai bei jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio / sugyventinio tėvai).

6. Žaidimas vykdomas Žaidimo organizatoriaus – UAB „Lidl Lietuva“ interneto svetainėje www.lidl.lt.

7. Asmuo, atitinkantis Taisyklių 5 p. nustatytus reikalavimus, norėdamas tapti Žaidimo dalyviu, Žaidimo vykdymo laikotarpiu bet kuriame Lietuvoje esančiame Žaidimo organizatoriaus prekybos centre LIDL, turi įsigyti bet kurią (-ių) prekę (-ių) ir ją (jas) įsigyjant gautą pirkinių Pirkimo čekį bei savo asmens duomenis, Žaidimo vykdymo laikotarpiu, registruoti Taisyklių 6 punkte nurodytoje Žaidimo organizatoriaus interneto svetainėje, apklausos formoje atsakydamas į Žaidimo organizatoriaus nurodytos anketos klausimus, susijusius su apsipirkimu Žaidimo organizatoriaus LIDL parduotuvėje, esančioje Lietuvoje (toliau – Anketa). Anketoje, be kita ko, Žaidimo dalyvis privalo pateikti šiuos, Pirkimo čekyje nurodytus duomenis: 4 skaitmenų Žaidimo organizatoriaus LIDL parduotuvės numerį, 6 skaitmenų unikalų Pirkimo čekio numerį (pvz. 0144-568974-01-20240201). Žaidimo dalyvis, užpildęs Anketą (atsakęs į visus, Anketoje pateiktus, Žaidimo organizatoriaus klausimus) bei įvykdęs kitus, šiame Taisyklių punkte nurodytus reikalavimus, gali dalyvauti Žaidime ir laimėti išmanųjį telefoną APPLE iPhone 15 128GB (toliau – Prizas). Dalyvaudamas Žaidime, Žaidimo dalyvis turi papildomai pateikti savo asmens duomenis: vardą, pavardę, konkretaus Pirkimo čekio numerį, LIDL parduotuvės numerį, nurodytą Pirkimo čekyje, ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą, miestą / rajoną (nurodyti neprivaloma), kuriame Žaidimo dalyvis gyvena. Pirkimo čekio, užregistruoto Žaidime, originalą, Žaidimo dalyvis turi saugoti visą Žaidimo vykdymo laikotarpį ir dar 2 savaites po šio termino pabaigos. Žaidimo dalyvis patvirtina, kad registruodamasis Žaidime, pateikia teisingus, tikslius ir išsamius savo asmens duomenis bei prisiima visą atsakomybę dėl registruojantis Žaidime pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo, išsamumo ir pateiktos netikslios informacijos pasekmių (galimybės būti informuotam apie laimėjimą, praradimo ir galimybės gauti Prizą, praradimo). Registruotis Žaidimo dalyviu galima ne anksčiau kaip 2024 m. vasario 5 d. ir ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 31 d. Vienu kartu, užpildydamas Anketą, vienas dalyvis gali registruoti dalyvavimui Žaidime tik vieną Pirkimo čekį. Tas pats Žaidimo dalyvis, užpildęs Anketą, gali registruotis dalyvauti Žaidime neribotą skaičių kartų, Taisyklėse nustatyta tvarka, registruodamas skirtingą numerį turintį Pirkimo čekį.

8. Taisyklėse numatyta tvarka, pateikdamas Pirkimo čekį Žaidimui, Žaidimo dalyvis patvirtina, kad yra teisėtas ir vienintelis Pirkimo čekio savininkas. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę vienašališkai, be išankstinio Žaidimo dalyvio įspėjimo, pašalinti iš Žaidimo bet kurį Žaidimo dalyvį (Pirkimo čekį), kai Žaidimo organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Žaidimo dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis priemonėmis vykdomo ar kitokio manipuliavimo paties Žaidimo dalyvio ar kitų Žaidimo dalyvių pateiktais duomenimis, nuosavybės teisės į Pirkimo čekį, Pirkimo čekio tikrumo ir kt.).

9. Konkurso Prizas į kitus prizus ir/ar grynuosius pinigus nekeičiamas ir neperduodamas tretiesiems asmenims. Žaidimo laimėtojas laimės 1 (vieną) Prizą. Žaidimo organizatorius nekompensuoja jokių Žaidimo dalyvio patirtų, su dalyvavimu Žaidime susijusių, išlaidų. Tuo atveju, jeigu Žaidimo metu laimėtas Prizas, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka yra apmokestinamas, gyventojų pajamų mokestį, susijusį su Dalyvio laimėtu Prizu, sumoka ir deklaruoja Žaidimo organizatorius.

10. Žaidimo Prizų laimėtojų išaiškinimo bei Žaidimo Prizų atsiėmimo tvarka:

a) Vienas Žaidimo dalyvio registruotas Pirkimo čekis gali laimėti tik vieną Prizą;

b) Prizų laimėjimas vyksta visą Žaidimo vykdymo laikotarpį. Kiekvieno mėnesio 6 d., iš praėjusio mėnesio užsiregistravusių Žaidimo dalyvių, įvykdžiusių visas Taisyklėse nustatytas Žaidimo sąlygas, atsitiktinės atrankos būdu išrenkamas Prizo laimėtojas, kuris viešai skelbiamas Žaidimo vykdymo metu ir 2 savaites po Žaidimo pabaigos, interneto svetainėje www.lidl.lt, nurodant Žaidimo dalyvio, laimėjusio Prizą, vardą, pavardę;

c) Taisyklėse nustatyta tvarka išrinktas Prizo laimėtojas įgyja teisę gauti (atsiimti) laimėtą Prizą tik Žaidimo organizatoriaus nurodytu laiku ir būdu, per 7 darbo dienas nuo Prizo laimėtojo paskelbimo, pateikęs atitinkamo Pirkimo čekio, Žaidimo dalyvio registruoto dalyvauti Žaidime, nuotrauką (o Žaidimo organizatoriui pareikalavus – ir Pirkimo čekio originalą). Nepateikęs laimėjusiu atrinkto Pirkimo čekio nuotraukos ir/ar nepateikęs (neišsaugojęs) laimėjusiu atrinkto Pirkimo čekio originalo, toks Žaidimo dalyvis Žaidimo Prizo laimėtoju nepripažįstamas ir teisės atsiimti Prizo neturi.

Prizo laimėtojas apie laimėtą Prizą atrankos dieną bus informuotas asmeniškai el. pašto adresu, pateiktu dalyvavimui Žaidime.

d) Prieš įteikdamas asmeniškai / išsiųsdamas registruotu paštu/ per kurjerį laimėtą Prizą, Žaidimo organizatorius įsitikina, ar Žaidimo laimėtoju išrinktas Žaidimo dalyvis yra pilnametis, t. y. yra sulaukęs 18 metų. Nurodytu tikslu, Žaidimo organizatoriui paprašius, Žaidimo dalyvis, atrinktas Prizo laimėtoju, turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

11. Daugiau informacijos apie Žaidimo dalyvių duomenų tvarkymą pateikiama Žaidimo organizatoriaus privatumo politikoje.

12. Šios Taisyklės viešai skelbiamos interneto svetainėje http://www.lidl.lt.

13. Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu: infolinija@lidl.lt.

14. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę bet kada keisti šias Taisykles.