Žaidimo taisyklės

1. Šių taisyklių paskirtis – nustatyti apklausos „Kliento pateiktas parduotuvės įvertinimas“ (apklausa) žaidimo (toliau – Žaidimas) vykdymo tvarką, Žaidimo laimėtojų išaiškinimą ir laimėtų prizų perdavimo laimėtojams tvarką (toliau – Taisyklės).


2. Žaidimą organizuoja UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius (toliau – Žaidimo organizatorius).


3. Žaidimas pradedamas vykdyti nuo 2018 m. spalio 29 d. ir vyksta iki atskiro Žaidimo organizatoriaus pranešimo (informavimo) apie Žaidimo termino pabaigą.


4. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka, Žaidimo organizatoriaus tinklapyje, adresu: http://www.lidl.lt, pateikdamas asmeninį LIDL parduotuvės, esančios Lietuvoje, vertinimą, nurodydamas konkrečios savaitės pirkinių kasos kvito numerį (toliau – Pirkimo čekis), taip pat pateikdamas savo asmens duomenis dalyvavimui Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka su jų nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.


Žaidimo dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.


5. Dalyvauti Žaidime gali tik pilnamečiai fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus. Žaidime negali dalyvauti Žaidimo organizatoriaus darbuotojai, jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio / sugyventinio tėvai), taip pat įmonių grupės, kuriai priklauso Žaidimo organizatorius, įmonių darbuotojai bei jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio / sugyventinio tėvai).


6. Žaidimas vykdomas Žaidimo organizatoriaus - UAB „Lidl Lietuva“ interneto tinklapyje www.lidl.lt .


7. Norėdamas tapti Žaidimo dalyviu, asmuo, atitinkantis Taisyklių 5 p. nustatytus reikalavimus, bet kuriame Lietuvoje esančiame prekybos centre LIDL, Taisyklių 3 p. nurodytu Žaidimo vykdymo laikotarpiu, turi įsigyti bet kurią(-ų) prekę(-ių) ir ją (jas) įsigyjant gautą pirkinių Pirkimo čekį bei savo asmens duomenis, Žaidimo vykdymo laikotarpiu, registruoti Taisyklių 6 punkte nurodytu adresu, Žaidimo skiltyje atsakydamas į Žaidimo organizatoriaus nurodytos anketos klausimus, susijusius su apsipirkimu LIDL parduotuvėje, esančioje Lietuvoje. Anketoje, Žaidimo dalyvis privalo pateikti visus šiuos, Pirkimo čekyje nurodytus duomenis: 4 skaitmenų LIDL parduotuvės numeris, 6 skaitmenų unikalus Pirkimo čekio numeris. Žaidimo dalyvis, užpildęs anketą (atsakęs į visus pateiktus Žaidimo organizatoriaus klausimus), gali sudalyvauti Žaidime ir laimėti 20 (dvidešimt) eurų vertės LIDL dovanų kuponą. Tokiu atveju, Žaidimo dalyvis turi papildomai pateikti savo asmens duomenis: vardą, pavardę, konkrečios savaitės Pirkimo čekio numerį, LIDL parduotuvės numerį, nurodytą Pirkimo čekyje, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, miestą / rajoną (nurodyti neprivaloma), kuriame Žaidimo dalyvis gyvena. Žaidimo dalyvis turi išsaugoti, registruojantis dalyvauti Žaidime, nurodytą Pirkimo čekio originalą, visą Taisyklių 3 p. nurodytą Žaidimo vykdymo laikotarpį ir dar 2 savaites po šio termino pabaigos. Žaidimo dalyvis patvirtina, kad registruodamasis pateikia teisingus, tikslius ir išsamius savo asmens duomenis bei prisiima visą atsakomybę, dėl registruojantis Žaidime pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo, išsamumo ir pateiktos netikslios informacijos pasekmių (galimybės būti informuotam apie laimėjimą, praradimo ir galimybės gauti šiuos prizus, praradimo). Registruotis Žaidimo dalyviu galima ne anksčiau kaip 2018 m. spalio 29 d. ir ne vėliau kaip iki Žaidimo organizatoriaus nurodyto Žaidimo termino pabaigos. Vienu kartu, palikdamas atsiliepimą, vienas dalyvis gali registruoti dalyvavimui Žaidime tik vieną Pirkimo čekį. Tas pats Žaidimo dalyvis, palikęs atsiliepimą apie apsipirkimą LIDL parduotuvėje, gali registruotis dalyvauti Žaidime neribotą skaičių kartų, Taisyklėse numatytu būdu, kiekvieną kartą po apsipirkimo ir palikto atsiliepimo, registruodamas skirtingą numerį turintį Pirkimo čekį.


8. Taisyklėse numatyta tvarka, pateikdamas Pirkimo čekį Žaidimui, Žaidimo dalyvis patvirtina, kad yra teisėtas ir vienintelis Pirkimo čekio savininkas. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę vienašališkai, be išankstinio Žaidimo dalyvio įspėjimo, pašalinti iš Žaidimo bet kurį Žaidimo dalyvį (Pirkimo čekį), kai Žaidimo organizatoriui kyla įtarimų, dėl bet kokio Žaidimo dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis priemonėmis vykdomo ar kitokio manipuliavimo paties Žaidimo dalyvio ar kitų Žaidimo dalyvių pateiktais duomenimis, nuosavybės teisės į Pirkimo čekį, Pirkimo čekio tikrumo ir kt.).


9. Žaidimo prizai – iki Taisyklių 3 punkte nurodytos dienos, Žaidimo organizatoriaus pasirinktu laiku ir dažnumu (vieną kartą per savaitę) burtų keliu renkami 10 Žaidimo dalyvių-laimėtojų iš praėjusios savaitės užsiregistravusių dalyvauti Žaidime dalyvių, kurie laimės 20 (dvidešimt) eurų vertės LIDL dovanų kuponų (toliau – LIDL dovanų kuponas). Žaidimo organizatorius nekompensuoja jokių Žaidimo dalyvio patirtų, su dalyvavimu Žaidime susijusių, išlaidų.


10. Žaidimo prizų laimėtojų išaiškinimo bei Žaidimo prizų atsiėmimo tvarka:


a) Vienas Žaidimo dalyvio registruotas Pirkimo čekis gali laimėti tik vieną LIDL dovanų kuponą;


b) LIDL dovanų kupono laimėjimas vyksta visą Žaidimo vykdymo laikotarpį, nurodytą Taisyklių 3 punkte, Žaidimo organizatoriaus pasirinktu laiku ir dažnumu (vieną kartą per savaitę, tik iš praėjusios savaitės užsiregistravusių Žaidimo dalyvių). LIDL dovanų kupono laimėtojas, Žaidimo organizatoriaus iš konkrečios savaitės Žaidimo dalyvių parenkamas atsitiktinės atrankos būdu ir viešai skelbiamas Žaidimo vykdymo metu ir 2 savaites po visų Žaidimo prizo laimėtojų paskelbimo dienos www.lidl.lt tinklapyje Žaidimo, nurodant Žaidimo dalyvio, laimėjusio LIDL dovanų kupono, registruoto Pirkimo čekio numerį, vardą, pavardę;


c) Nurodyta tvarka atrinktas Žaidimo dalyvis (Pirkimo čekis), pripažįstamas Žaidimo prizo (LIDL dovanų kupono) laimėtoju ir įgyja teisę gauti (atsiimti) atitinkamą laimėtą LIDL dovanų kuponą tik Žaidimo organizatoriui, jo nurodytu laiku ir būdu, pateikęs atitinkamo Pirkimo čekio, Žaidimo dalyvio registruoto dalyvauti Žaidime, nuotrauką (o Žaidimo organizatoriui pareikalavus – ir Pirkimo čekio originalą). Nepateikęs laimėjusiu atrinkto Pirkimo čekio nuotraukos ir/ar nepateikęs (neišsaugojęs) laimėjusiu atrinkto Pirkimo čekio originalo, toks Žaidimo dalyvis konkretaus Žaidimo prizo, kuriam laimėti jis buvo atrinktas, laimėtoju nepripažįstamas ir teisės atsiimti atitinkamo prizo neturi. Toks Žaidimo dalyvio registruotas Pirkimo čekis šalinamas iš Žaidimo ir nedalyvauja Žaidimo prizų atrankoje.


d) Prieš įteikdamas asmeniškai / išsiųsdamas registruotu paštu/ per kurjerį LIDL dovanų kuponą (-us), Žaidimo organizatorius įsitikina, ar laimėtoju atrinktas Žaidimo dalyvis yra pilnametis, t. y. yra sulaukęs 18 metų. Tam, Žaidimo organizatoriui paprašius, Žaidimo dalyvis, atrinktas laimėtoju, turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą.


11. Taisyklių numatyta tvarka, tapdamas Žaidimo dalyviu, asmuo patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė, Pirkimo čekio numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Pirkimo čekio nuotrauka ir originalas, miestas, kuriame asmuo gyvena) būtų UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas: 111791015; registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius), kaip duomenų valdytojo, tvarkomi Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslu, Žaidimo vykdymo metu ir 3 mėnesius po visų Žaidimo prizų laimėtojų paskelbimo dienos, šiose Taisyklėse ir Žaidimo organizatoriaus asmens duomenų tvarkymo taisyklėse numatyta tvarka. Žaidimo dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis Taisyklėse numatyta tvarka, nes jie būtini Žaidimo organizavimui ir vykdymui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo dalyvis negalės būti Žaidimo organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime. Žaidimo dalyvis bet kuriuo, jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpio metu, pateikęs Žaidimo organizatoriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją, gali raštu kreiptis į Žaidimo organizatorių ir atšaukti, tampant Žaidimo dalyviu duotą sutikimą, dėl jo asmens duomenų tvarkymo, Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslu, pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, sustabdyti (išskyrus saugojimą) savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi neteisėtai. Žaidimo dalyvis informuojamas, kad atšaukęs savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslu, pateikęs reikalavimą sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą Žaidime ir neturinčiu galimybės laimėti Žaidimo prizus. Toks Žaidimo dalyvio pasitraukimas iš Žaidimo, neturės įtakos iki Žaidimo dalyvio sutikimo atšaukimo ar iki atitinkamo minėto Žaidimo dalyvio reikalavimo pateikimo Žaidimo organizatoriaus jau atliktam Žaidimo dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.


12. Šios Taisyklės viešai skelbiamos interneto svetainėje http://www.lidl.lt .


13. Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu: infolinija@lidl.lt .


14. Bet kokias klausimais, susijusiais su Žaidimo dalyvių asmens duomenų tvarkymu, galima kreiptis į Žaidimo organizatorių, el. paštu: duomenuapsauga@lidl.lt .