Konkurso „Lidl gimtadienis“ taisyklės

1.    Šių taisyklių paskirtis – nustatyti konkurso „Lidl gimtadienis“ (toliau – Konkursas) vykdymo tvarką, laimėtojų išaiškinimą ir laimėtų prizų perdavimo laimėtojams sąlygas ir terminus (toliau – Taisyklės).

 

2.    Konkursą organizuoja UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas 111791015), Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Konkurso organizatorius).

 

3.    Konkurso organizatorius Konkursą pradeda vykdyti 2020 m. balandžio 27 d. (nuo UAB „Lidl Lietuva“ parduotuvių darbo pradžios) ir baigia vykdyti 2020 m. gegužės 31 d. (imtinai) 23:59 val.

 

4.    Kiekvienas fizinis asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka http://www.lidl.lt/4gimtadienis tinklapyje pateikdamas prekių kasos kvitą (toliau – Pirkimo čekis) ir savo asmens duomenis dalyvavimui Konkurse, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka su jų sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Konkurso dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

 

5.    Dalyvauti Konkurse gali tik pilnamečiai fiziniai asmenys, t. y. ne jaunesni nei 18 metų amžiaus. Konkurse negali dalyvauti Konkurso organizatoriaus darbuotojai, jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai (partneriai), sutuoktinis (partneris), sutuoktinio (partnerio) tėvai), taip pat įmonių grupės, kuriai priklauso Konkurso organizatorius, įmonių darbuotojai bei jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai (partneriai), sutuoktinis (partneris), sutuoktinio (partnerio) tėvai).

 

6.    Konkursas vykdomas Konkurso organizatoriaus interneto tinklapyje www.lidl.lt.

 

7.    Norėdamas tapti Konkurso dalyviu, asmuo atitinkantis Taisyklių 4-5 p. reikalavimus, bet kurioje Lietuvos Respublikoje esančioje UAB „Lidl Lietuva“ parduotuvėje Taisyklių 3 p. nurodytu Konkurso vykdymo laikotarpiu turi įsigyti bet kurių prekių, išskyrus alkoholio, tabako gaminius, už ne mažesnę nei 10 (dešimt) EUR (su PVM) sumą ir jas įsigyjant gautą Pirkimo čekį bei savo asmens duomenis Konkurso vykdymo laikotarpiu registruoti interneto svetainės http://www.lidl.lt/4gimtadienis Konkurso skiltyje, užpildydamas pridedamą registracijos anketą arba paskambinęs telefonu 8 800 100 11 (darbo dienomis pirmadieniais – penktadieniais 8:00 - 18:00 val.). Registracijos anketoje Konkurso dalyvis privalo pateikti visus šiuos savo asmens duomenis: vardas, pavardė, 14 skaitmenų (XXXX YYYYYY/YY/YY) Pirkimo čekio numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, miestas, kuriame Konkurso dalyvis gyvena. Konkurso dalyvis turi išsaugoti registruojantis dalyvauti Konkurse nurodytą Pirkimo čekio originalą visą Taisyklių 3 p. nurodytą Konkurso vykdymo laikotarpį ir dar 2 (dvi) savaites po šio termino pabaigos. Priešingu atveju, Konkurso dalyvis praras teisę į Konkurso prizą. Konkurse negali būti registruojami Pirkimo čekiai, jei Konkurso dalyvis grąžino Konkurso organizatoriui įsigytas prekes ir įsigytų prekių suma po grąžinimo yra mažesnė nei 10,00 EUR (su PVM). Konkurso dalyvis patvirtina, kad registruodamasis pateikia teisingus, tikslius ir išsamius savo asmens duomenis ir prisiima visą atsakomybę dėl registruojantis Konkurse pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir išsamumo bei pateiktos netikslios informacijos pasekmių (galimybės būti informuotam apie Dovanų kortelės ar prizo praradimo ir galimybė gauti šiuos prizus praradimo). Registruotis Konkurso dalyviu galima ne anksčiau kaip 2020 m. balandžio 27 d. ir ne vėliau nei 2020 m. gegužės 31 d. (imtinai) 23:59 val. Vienu kartu asmuo gali registruoti dalyvavimui Konkurse tik vieną Pirkimo čekį. Tas pats Konkurso dalyvis gali registruotis dalyvauti Konkurse neribotą skaičių kartų, Taisyklėse numatytu būdu kiekvieną kartą registruodamas skirtingą numerį turintį Pirkimo čekį.

 

8.    Taisyklėse numatyta tvarka pateikdamas Pirkimo čekį Konkursui, Konkurso dalyvis patvirtina, kad yra teisėtas ir vienintelis Pirkimo čekio savininkas. Konkurso organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Konkurso dalyvio įspėjimo pašalinti iš Konkurso bet kurį Konkurso dalyvį (Pirkimo čekį), dėl kurio Konkurso organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Konkurso dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Konkurse ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis priemonėmis vykdomo ar kitokio manipuliavimo paties Konkurso dalyvio ar kitų Konkurso dalyvių pateiktais duomenimis, nuosavybės teisės į Pirkimo čekį, Pirkimo čekio tikrumo ir kt.).

 

9.    Konkurso prizai:

 

9.1.    5 (penkios) dovanų kortelės (toliau – Dovanų kortelė), skirtos apsipirkti UAB „Lidl Lietuva“ parduotuvėse metams (12 vienas po kito einančių mėnesių), po 30 Eur (su PVM) per savaitę (7 viena po kitos einančių dienų) 52 savaites. Bendra vienos Dovanų kortelės vertė sudaro 1560 (vienas tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt) Eur (su PVM). 
9.2.    500 (penki šimtai) vnt. 20 Eur (su PVM) vertės „Lidl“ dovanų kortelės apsipirkti UAB „Lidl Lietuva“ parduotuvėse. 

 

10.    Dovanų kortelė į jokius kitus prizus ar pinigus (atitinkamą piniginį ekvivalentą) nekeičiami. Dovanų kortelės turėtojas ja negalės atsiskaityti už alkoholio, tabako gaminius ir (ar) lošimų (loterijų), paslaugas. Dovanų kortelė suteikia teisę jos turėtojui šiose Taisyklėse numatyta tvarka Dovanų kortelėje numatyta suma atsiskaityti už prekes (paslaugas) tik „Lidl“ parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikoje. Dovanų kortelė turi būti pateikiama kasos darbuotojui prieš atsiskaitant už prekes (paslaugas). Kai Dovanų kortele atsiskaitoma už prekes (paslaugas), kurių kaina viršija Dovanų kortelės vertę (eurais), trūkstamą įsigyjamų prekių (paslaugų) kainos dalį galima sumokėti kitu konkrečioje „Lidl“ parduotuvėje galimu atsiskaitymo būdu.  Dovanų kortelę galima naudoti dalimis taip dažnai, kol kortelėje bus išnaudotas visas pinigų likutis. Jei pateikiama atsiskaityti už prekes Dovanų kortelė yra sugadinta ar kitaip pažeista taip, kad nėra galimybės identifikuoti Dovanų kortelės sumos ir/ar kitų Dovanų kortelės identifikacinių žymenų, tokia Dovanų kortelė atsiskaitymui už prekes (paslaugas) nėra priimama, taip pat nėra keičiama į kitą prizą (daiktą) ar pinigus. Konkurso organizatorius nekompensuoja jokių Konkurso dalyvio patirtų su dalyvavimu Konkurse susijusių išlaidų.

 

11.    Konkurso prizų laimėtojų išaiškinimo ir Konkurso prizų atsiėmimo tvarka:
a)    Vienas Konkurso dalyvio registruotas Pirkimo čekis gali laimėti tik vieną prizą;
b)    Dovanų kortelės laimėjimas vyksta visą Konkurso vykdymo laikotarpį, t. y. nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. 23.59 val., Konkurso organizatoriaus pasirinktu laiku ir dažnumu, kurį Konkurso organizatorius turi teisę keisti (koreguoti). Dovanų kortelės laimėtojas parenkamas atsitiktinės atrankos būdu Konkurso organizatoriaus iš Konkurso dalyvių ir jam sutikus viešai skelbiamas Konkurso vykdymo metu ir 3 mėnesius po visų Konkurso prizų laimėtojų paskelbimo dienos www.lidl.lt tinklapyje Konkurso skiltyje nurodant Konkurso dalyvio, laimėjusio Dovanų kortelę registruoto Pirkimo čekio numerį, vardą, pavardę ir miestą, kuriame gyvena Konkurso dalyvis. Konkurso dalyvis turi Taisyklių 3 p. nurodytu Konkurso vykdymo laikotarpiu www.lidl.lt tinklapyje Konkurso skiltyje sekti skelbiamus Dovanų kortelės laimėtojų duomenis ir pats Taisyklių 11 punkto f papunktyje numatyta tvarka kreiptis į Konkurso organizatorių dėl Dovanų kortelės atsiėmimo;
c)    Konkurso dalyvio registruotas Pirkimo čekis, paskelbtas laimėjusiu Dovanų kortelę, šalinamas iš Konkurso ir kitų Konkurso prizų atrankoje nedalyvauja; 
d)    Konkurso dalyvis, laimėsiantis Dovanų kortelę metams, bus parenkamas Konkurso organizatoriaus 2020 m. birželio 1 d. iš šių Konkurso prizų atrankoje dalyvaujančių Konkurso dalyvių atsitiktinės atrankos būdu;
e)    Dovanų kortelę metams laimėti atrinkto Konkurso dalyvio vardas, pavardė, registruoto Pirkimo čekio numeris ir miestas (rajonas), kuriame Konkurso dalyvis gyvena, jam sutikus bus viešai skelbiami Konkurso organizatoriaus „Facebook“ paskyroje atskirame įraše, o 3 mėnesius po visų Konkurso prizų laimėtojų paskelbimo dienos bus skelbiamas www.lidl.lt tinklapyje Konkurso skiltyje;
f)    Konkurso dalyvis, atrinktas laimėti Dovanų kortelę,  nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki birželio 14 d., pats privalo susisiekti su Konkurso organizatoriumi nemokamu telefono numeriu 8 800 100 11 darbo dienomis pirmadieniais – penktadieniais 8:00 - 18:00 val. Susisiekus nurodytu telefonu, Dovanų kortelę laimėti atrinktam Konkurso dalyviui bus nurodyta Lietuvos Respublikoje esanti UAB „Lidl Lietuva“ parduotuvė ir konkretus laikas Dovanų kortelei atsiimti. Konkurso dalyviui, atrinktam laimėti Dovanų kortelę, nurodyta tvarka ir laiku nesusiekus su Konkurso organizatoriumi, toks Konkurso dalyvio registruotas Pirkimo čekis šalinamas iš Konkurso ir nedalyvauja Konkurso prizų atrankoje;
g)    Su Konkurso dalyviu, atrinktu laimėti Dovanų kortelę metams (12 vienas po kito einančių mėnesių), Konkurso organizatorius Konkurso dalyvio Konkurso registracijos anketoje pateiktais kontaktais per 2 darbo dienas nuo Konkurso dalyvio (Pirkimo čekio) atrinkimo atitinkamam prizui laimėti (rezultatų paskelbimo) vieną kartą bando susisiekti (skambindamas telefonu ir išsiųsdamas pranešimą el. paštu). Per šį laikotarpį nepavykus susisiekti su atitinkamu Konkurso dalyviu (Konkurso dalyvis neatsako į Konkurso organizatoriaus Taisyklėse nurodytu būdu išsiųstą žinutę ir neatsiliepia į skambutį), toks Konkurso dalyvio registruotas Pirkimo čekis šalinamas iš Konkurso ir nedalyvauja Konkurso prizų atrankoje. Tokiu atveju Konkurso organizatorius Taisyklėse numatytu būdu išrenka naują Konkurso dalyvį (Pirkimo čekį) atitinkamam prizui laimėti;
h)    Nurodyta tvarka atrinktas Konkurso dalyvis (Pirkimo čekis), pripažįstamas atitinkamo Konkurso prizo laimėtoju ir įgyja teisę gauti (atsiimti) atitinkamą laimėtą Konkurso prizą tik Konkurso organizatoriui jo nurodytu laiku ir būdu pateikęs atitinkamo Pirkimo čekio, Konkurso dalyvio registruoto dalyvauti Konkurse, originalą. Nepateikęs laimėjusiu atrinkto Pirkimo čekio originalo, toks Konkurso dalyvis konkretaus Konkurso prizo, kuriam laimėti jis (jo Pirkimo čekis) buvo atrinktas, laimėtoju nepripažįstamas ir teisės atsiimti atitinkamo prizo neturi. Toks Konkurso dalyvio registruotas Pirkimo čekis šalinamas iš Konkurso ir nedalyvauja Konkurso prizų atrankoje. Tokiu atveju Konkurso organizatorius Taisyklėse numatytu būdu išrenka naują Konkurso dalyvį (Pirkimo čekį) atitinkamam prizui laimėti;
i)    Dovanų kortelę metams (12 vienas po kito einančių mėnesių) įgijęs teisę atsiimti Konkurso dalyvis sutinka dalyvauti Konkurso prizų įteikimo renginyje ir šiuos Konkurso prizus atsiima Konkurso organizatoriaus Konkurso dalyviui nurodytu laiku atvykdamas į artimiausią UAB „Lidl Lietuva“ parduotuvę. Apie Konkurso prizų įteikimo datą ir laiką Konkurso organizatorius informuos Konkurso dalyvį asmeniškai, likus ne mažiau kaip 3 kalendorinėms dienoms iki renginio. Prieš įteikdamas prizus, Konkurso organizatorius įsitikina, ar laimėtoju atrinktas Konkurso dalyvis yra pilnametis (atitinka Taisyklių 4-5 p reikalavimus). Šiuo tikslu, Konkurso organizatoriui paprašius, Konkurso dalyvis, atrinktas laimėtoju, turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Konkurso dalyvis, turintis teisę atsiimti Dovanų kortelę metams, taip pat privalės pasirašyti atitinkamo prizo perdavimo jam dokumentus. Nepateikdamas asmens tapatybės dokumento, atsisakydamas pasirašyti prizo perdavimo dokumentus ar nurodytu laiku neatvykęs į nurodytą UAB „Lidl Lietuva“ parduotuvę atsiimti atitinkamo prizo, Konkurso dalyvis praranda teisę atsiimti atitinkamą prizą. Tokiam prizui laimėti Konkurso organizatorius vienašaliu savo sprendimu gali nuspręsti Taisyklėse numatytu būdu išrinkti naują Konkurso dalyvį (Pirkimo čekį) atitinkamam prizui laimėti. 
12.    Jeigu Konkurso organizatoriui pagal galiojančius Lietuvos Respublikoje teisės aktus atsiranda pareiga Konkurso dalyviui, laimėjusiam Konkurse prizą, mokėti įstatymais nustatytus mokesčius, tokius mokesčius deklaruos ir sumokės Konkurso organizatorius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

13.    Taisyklių 7 p. numatyta tvarka tapdamas Konkurso dalyviu, asmuo patvirtina, kad yra informuotas, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė, Pirkimo kvito (čekio) numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, pašto kodas (jeigu prizas bus siunčiamas naudojantis kurjerio paslaugomis), miestas (rajonas), kuriame asmuo gyvena) bus tvarkomi UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas: 111791015; registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius), kaip duomenų valdytojo, Konkurso vykdymo tikslu  sutikimo pagrindu Konkurso vykdymo metu ir 3 mėnesius po visų Konkurso prizų laimėtojų paskelbimo dienos šiose Taisyklėse ir Konkurso organizatoriaus Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse numatyta tvarka. 
Visi Konkurso vykdymo tikslu tvarkomi duomenys gaunami tiesiogiai iš Konkurso dalyvio. Dalį Konkurso dalyvių nemokamu telefono numeriu 8 800 100 11 Konkurso organizatoriaus vardu registruos UAB Telenordi (juridinio asmens kodas: 302433284, registruotos buveinės adresas: Piliakalnio g. 7, Vilnius). Su Konkurso dalyvio Konkurso vykdymo tikslu tvarkomais asmens duomenimis gali susipažinti (minimalia paslaugoms teikti būtina apimtimi) IT paslaugas Konkurso organizatoriui teikiantys paslaugų teikėjai Lidl Stiftung & Co. KG (juridinio asmens kodas: HRA 102314; registruotos buveinės adresas: Stiftsbergstrasse 1 74167, Neckarsulm, Vokietija), Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG (registruotos buveinės adresas: Stiftsbergstrasse 1 74172, Neckarsulm, Vokietija) ir pastarosios pasitelktas Cheetah Digital (registruotos buveinės adresas: Speditionstrasse 1, 40221 Dusseldorf, Vokietija). Konkurso organizatorius taiko tinkamas apsaugos priemones, kad Konkurso dalyvio asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo. Dėl to į sutartis su paslaugų tiekėjais Konkurso organizatorius įtraukia standartines asmens duomenų apsaugos sąlygas. Tam tikri Konkurso dalyvio asmens duomenys, būtini teisės aktų nustatyta tvarka teikiant deklaracijas apie prizo laimėjimą, gali būti perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Konkurso dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis Taisyklėse numatyta tvarka, nes jie būtini Konkurso organizavimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Konkurso dalyvis negalės būti Konkurso organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Konkurse. Dalyvaudamas Konkurse, Konkurso dalyvis yra informuotas, kad: 1) Konkurso dalyvį (Pirkimo kvitą (čekį)) atrinkus laimėti Dovanų kortelę, jam sutikus Konkurso organizatorius www.lidl.lt tinklapyje Konkurso skiltyje Konkurso vykdymo metu ir 3 mėnesius po visų Konkurso laimėtojų paskelbimo viešai skelbs Konkurso dalyvio dalyvaujant Konkurse registruotą Pirkimo kvito (čekio) numerį, vardą, pavardę, miestą, kuriame Konkurso dalyvis gyvena; 2) Konkurso dalyvį (Pirkimo kvitą (čekį)) atrinkus laimėti Dovanų kortelę metams (12 vienas po kito einančių mėnesių), jam sutikus Konkurso organizatorius www.lidl.lt tinklapyje Konkurso skiltyje 3 mėnesius po visų Konkurso laimėtojų paskelbimo ir Konkurso organizatoriaus „Facebook“ paskyrojeF, viešai skelbs jo dalyvaujant Konkurse registruotą Pirkimo kvito (čekio) numerį, vardą, pavardę ir miestą, kuriame Konkurso dalyvis gyvena. 

Konkurso dalyvis bet kuriuo metu jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpiu, pateikęs Konkurso organizatoriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją, gali raštu kreiptis į Konkurso organizatorių ir atsisakyti dalyvauti Konkurse. Atsisakius dalyvauti Konkurse, Konkurso dalyvio pateikti asmens duomenys toliau nebus tvarkomi Konkurso vykdymo tikslu, tačiau iki atsisakymo dalyvauti Konkurse tvarkyti asmens duomenys bus laikomi tvarkytais teisėtai. 

Konkurso dalyvis turi teisę: pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, teisės aktų numatytais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat Konkurso dalyvis turi duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu.

Konkurso dalyvis informuojamas, kad pateikęs reikalavimą Konkurso organizatoriui apriboti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, tvarkomus Konkurso vykdymo tikslu, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą Konkurse ir neturinčiu galimybės laimėti Konkurso prizus. Toks Konkurso dalyvio pasitraukimas iš Konkurso neturės įtakos iki atitinkamo minėto Konkurso dalyvio reikalavimo pateikimo Konkurso organizatoriaus jau atliktam Konkurso dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.

Konkurso dalyvis dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į Konkurso organizatorių el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt.


14.    Konkurso dalyvis, pažymėdamas laukelį „Sutinku gauti UAB „Lidl Lietuva“ naujienlaiškį“ interneto svetainės http://www.lidl.lt/4gimtadienis Konkurso registracijos formoje, sutinka, kad jo asmens duomenys (elektroninio pašto adresas) UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas: 111791015; registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius), kaip duomenų valdytojo, bus tvarkomas siekiant el. paštu Konkurso dalyviui šiame sutikime nurodytomis sąlygomis siųsti naujienlaiškius, taip pat siųsti kitą Konkurso dalyviui aktualią informaciją, įskaitant kvietimus dalyvauti ,,Lidl Lietuva‘‘ vykdomose apklausose, akcijose, konkursuose, renginiuose ir žaidimuose, priminimus, kitus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus bei teirautis Konkurso dalyvio nuomonės apie ,,Lidl‘‘ prekes ir/ar paslaugas ar kitą ,,Lidl ‘‘ veiklą. 


15.    Konkurso dalyvis, pažymėdamas laukelį „Sutinku gauti UAB „Lidl Lietuva“ naujienlaiškį“ patvirtina, kad žinomos teisės – nesutikti su pranešimų gavimu.
El. p. adresas gaunamas tiesiogiai iš Konkurso dalyvio. Su Konkurso dalyvio tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomais asmens duomenimis gali susipažinti (minimalia paslaugoms teikti būtina apimtimi) IT paslaugas Konkurso organizatoriui teikiantys paslaugų teikėjai Lidl Stiftung & Co. KG (juridinio asmens kodas: HRA 102314; registruotos buveinės adresas: Stiftsbergstrasse 1 74167, Neckarsulm, Vokietija), Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG (registruotos buveinės adresas: Stiftsbergstrasse 1 74172, Neckarsulm, Vokietija) ir pastarosios pasitelktas Cheetah Digital (registruotos buveinės adresas: Speditionstrasse 1, 40221 Dusseldorf, Vokietija). Konkurso organizatorius taiko tinkamas apsaugos priemones, kad Konkurso dalyvio asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo. Dėl to į sutartis su paslaugų tiekėjais Konkurso organizatorius įtraukia standartines asmens duomenų apsaugos sąlygas. 


16.    Asmens duomenys įtraukiami į UAB „Lidl Lietuva“ valdomą elektroninę duomenų bazę, tvarkomi ir saugomi skaitmenine forma bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, užtikrinant Asmens duomenų tvarkymo saugą.


17.    Šio sutikimo pagrindu surinktus Konkurso dalyvio asmens duomenis Konkurso organizatorius tvarkys 5 metus nuo šio sutikimo gavimo dienos arba iki tol, kol Konkurso dalyvis atšauks sutikimą (jei tai įvyktų anksčiau). Asmens duomenis, kurių tolimesniam tvarkymui Konkurso organizatorius neturės teisinio pagrindo, Konkurso organizatorius saugiai ištrins. Šis sutikimas bus saugomas visą sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros galiojimo laikotarpį ir 3 metus po šio sutikimo galiojimo pabaigos. 


18.    Konkurso dalyvis bet kuriuo metu jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros metu, turi teisę atšaukti savo duotą sutikimą tiesioginei rinkodarai. Tai padaryti galima paspaudus atitinkamą nuorodą kiekviename pranešime, taip pat  atvykus į arba atsiuntus laišką įprastu paštu Konkurso organizatoriaus buveinės adresu (nurodytu aukščiau) kartu pateikiant Konkurso organizatoriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Gavus sutikimo atšaukimą, konkurso organizatorius nedelsiant ištrins Konkurso dalyvio asmens duomenis tvarkomus tiesioginės rinkodaros tikslu ir daugiau pranešimų nebesiųs. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki Konkurso dalyvio sutikimo atšaukimo ar iki atitinkamo minėto Konkurso dalyvio reikalavimo pateikimo Konkurso organizatoriaus jau atliktam Konkurso dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms. Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu atšaukimas neturės įtakos Konkurso dalyvio dalyvavimui Konkurse ar galimybėms laimėti Konkurso prizus. 


19.    Konkurso dalyvio teisės asmens duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslu, atžvilgiu: be 18 p. nurodytos teisės Konkurso dalyvis gali pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, teisės aktų nustatytais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat Konkurso dalyvis turi duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu. 
20.    Konkurso dalyvis dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į Konkurso organizatorių el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt.

 

21.    Šios Taisyklės viešai skelbiamos interneto svetainėje www.lidl.lt/4gimtadienio-taisykles. 

 

22.    Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso sąlygas ir / ar nutraukti Konkurso vykdymą, nekompensuodamas jokių Konkurso dalyvio(-ių) patirtų su dalyvavimu Konkurse susijusių išlaidų.

 

23.    Papildomos informacijos asmenys gali teirautis užpildę kontaktinę formą Konkurso organizatoriaus  interneto tinklalapyje, adresu www.lidl.lt/susisiekite.
 

Kurį čekio numerį registruoti?

Čekio numeris