„Grąžinti gera” žaidimo taisyklės

1.    Šių taisyklių paskirtis – nustatyti konkurso „Grąžinti gera“ (toliau – Konkursas) vykdymo tvarką, laimėtojų išaiškinimą ir laimėtų prizų perdavimo laimėtojams sąlygas ir terminus (toliau – Taisyklės).
2.    Konkursą organizuoja UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas 111791015), Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Konkurso organizatorius).
3.    Konkurso organizatorius Konkursą pradeda vykdyti 2019 m. rugpjūčio 5 d. 8:00 val. Konkursas vyksta iki atskiro Konkurso organizatoriaus pranešimo (informavimo) apie Konkurso termino pabaigą.
4.    Kiekvienas fizinis asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka www.lidl.lt/grazintigera tinklapyje pateikdamas savo asmens duomenis dalyvavimui Konkurse ir kasos čekį / taromato paramos kvitą, kuriuo patvirtinama, kad į prekybos centro „Lidl“ taromatą buvo priduota depozitinė pakuotė (toliau – Kasos čekis / Taromato paramos kvitas), patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, sutinka su jų sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Konkurso dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
5.    Dalyvauti Konkurse gali tik pilnamečiai fiziniai asmenys, t. y. ne jaunesni nei 18 metų amžiaus. Konkurse negali dalyvauti Konkurso organizatoriaus darbuotojai, jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai (partneriai), sutuoktinis (partneris), sutuoktinio (partnerio) tėvai), taip pat įmonių grupės, kuriai priklauso Konkurso organizatorius, įmonių darbuotojai bei jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai (partneriai), sutuoktinis (partneris), sutuoktinio (partnerio) tėvai).
6.    Konkursas vykdomas Konkurso organizatoriaus interneto tinklapyje www.lidl.lt.
7.    Registracijos Konkurse tvarka:
7.1.    Registracijos žingsniai:
7.1.1.    Norėdamas tapti Konkurso dalyviu, asmuo atitinkantis Taisyklių 4-5 p. reikalavimus, bet kuriame Lietuvos Respublikoje esančiame prekybos centre „Lidl“ Taisyklių 3 p. nurodytu Konkurso vykdymo laikotarpiu turi priduoti į prekybos centre „Lidl“ esantį(-čius) taromatą(-us) depozitinę pakuotę;
7.1.2.    gautą depozito sumą paaukoti paramai arba Konkurso vykdymo laikotarpiu panaudoti gautą taromato kvitą, įsigydamas prekių prekybos centre „Lidl“ ar išsigryninti už depozitinę pakuotę gautą pinigų sumą prekybos centro „Lidl“ kasoje;
7.1.3.    gautą Kasos čekį / Taromato paramos kvitą bei savo asmens duomenis Konkurso vykdymo laikotarpiu registruoti interneto svetainės www.lidl.lt/grazintigera Konkurso skiltyje.
7.2.    Registracijos anketoje Konkurso dalyvis privalo pateikti visus šiuos savo asmens duomenis: vardas, pavardė, Kasos čekio ar Taromato paramos kvito numeris, elektroninio pašto adresas, miestas (rajonas), kuriame Konkurso dalyvis gyvena.
7.3.    Konkurso dalyvis turi išsaugoti registruojantis dalyvauti Konkurse nurodytą Kasos čekio / Taromato paramos kvito originalą ne trumpiau nei 4 (keturias) savaites nuo registravimosi dalyvauti Konkurse.
7.4.    Konkurso dalyvis patvirtina, kad registruodamasis pateikia teisingus, tikslius ir išsamius savo asmens duomenis ir prisiima visą atsakomybę dėl registruojantis Konkurse pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir išsamumo bei pateiktos netikslios informacijos pasekmių (galimybės būti informuotam apie Dovanų kortelės laimėjimą ar galimybę gauti šį laimėjimą praradimo).
7.5.    Registruotis Konkurso dalyviu galima ne anksčiau kaip 2019 m. rugpjūčio 5 d. 8:01 val. ir ne vėliau nei Konkurso organizatoriaus paskelbtas Konkurso pabaigos terminas. Konkurse dalyvauti galima registruojant Kasos čekius / Taromato paramos kvitus, kurių data yra ne ankstesnė kaip 2019 m. rugpjūčio 5 d.
7.6.    Vienu kartu asmuo gali registruoti dalyvavimui Konkurse tik vieną Kasos čekį / Taromato paramos kvitą. Tas pats Konkurso dalyvis gali registruotis dalyvauti Konkurse neribotą skaičių kartų, Taisyklėse numatytu būdu kiekvieną kartą registruodamas skirtingą numerį turintį Kasos čekį / Taromato paramos kvitą.
8.    Taisyklėse numatyta tvarka pateikdamas Kasos čekį / Taromato paramos kvitą Konkursui, Konkurso dalyvis patvirtina, kad yra teisėtas ir vienintelis Kasos čekio / Taromato paramos kvito savininkas. Konkurso organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Konkurso dalyvio įspėjimo pašalinti iš Konkurso bet kurį Konkurso dalyvį (Kasos čekį / Taromato paramos kvitą), dėl kurio Konkurso organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Konkurso dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Konkurse ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis priemonėmis vykdomo ar kitokio manipuliavimo paties Konkurso dalyvio ar kitų Konkurso dalyvių pateiktais duomenimis, nuosavybės teisės į Kasos čekį / Taromato paramos kvitą, Kasos čekio / Taromato paramos kvito tikrumo ir kt.).
9.    Konkurso prizai – 5 (penkios) kassavaitinės 20 EUR (dvidešimt eurų) (su PVM) vertės „Lidl“ dovanų kortelės (toliau – Dovanų kortelė) apsipirkti prekybos centruose „Lidl“.
10.    Dovanų kortelės į jokius kitus prizus ar pinigus (atitinkamą piniginį ekvivalentą) nekeičiami. Dovanų kortelės turėtojas ja negalės atsiskaityti už alkoholio, tabako gaminius ir (ar) lošimų (loterijų), paslaugas. Dovanų kortelė suteikia teisę jos turėtojui šiose Taisyklėse numatyta tvarka Dovanų kortelėje numatyta suma atsiskaityti už prekes (paslaugas) tik UAB „Lidl Lietuva“ parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikoje. Dovanų kortelė turi būti pateikiama kasos darbuotojui prieš atsiskaitant už prekes (paslaugas). Kai Dovanų kortele atsiskaitoma už prekes (paslaugas), kurių kaina viršija Dovanų kortelės vertę (eurais), trūkstamą įsigyjamų prekių (paslaugų) kainos dalį galima sumokėti kitu konkrečiame „Lidl“ prekybos centre leidžiamu teisėtu atsiskaitymo būdu. Dovanų kortelę galima naudoti dalimis taip dažnai, kol kortelėje bus išnaudotas visas pinigų likutis. Jei pateikiama atsiskaityti už prekes Dovanų kortelė yra sugadinta ar kitaip pažeista taip, kad nėra galimybės identifikuoti Dovanų kortelės sumos ir/ar kitų Dovanų kortelės identifikacinių žymenų, tokia Dovanų kortelė atsiskaitymui už prekes nėra priimama, taip pat nėra keičiama į kitą prizą (daiktą) ar pinigus. Konkurso organizatorius nekompensuoja jokių Konkurso dalyvio patirtų su dalyvavimu Konkurse susijusių išlaidų, neatlygina nuostolių.
11.    Konkurso prizų laimėtojų išaiškinimo ir Konkurso prizų – Dovanų kortelių atsiėmimo tvarka:
11.1.    Vienas Konkurso dalyvio registruotas Kasos čekis / Taromato paramos kvitas gali laimėti tik vieną prizą – Dovanų kortelę;
11.2.    Dovanų kortelės laimėjimas vyksta visą Konkurso vykdymo laikotarpį, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. 8.00 val., iki atskiro Konkurso organizatoriaus pranešimo (informavimo) apie Konkurso termino pabaigą, Konkurso organizatoriaus pasirinktu laiku ir dažnumu, kurį Konkurso organizatorius turi teisę keisti (koreguoti). Dovanų kortelės laimėtojas Konkurso organizatoriaus parenkamas atsitiktinės atrankos būdu iš Konkurso dalyvių ir viešai skelbiamas Konkurso vykdymo metu ir 1 mėnesį po visų Konkurso prizų laimėtojų paskelbimo dienos www.lidl.lt tinklapyje Konkurso skiltyje nurodant Konkurso dalyvio, laimėjusio Dovanų kortelę registruoto Kasos čekio / Taromato paramos kvito numerį, vardą, pavardę ir miestą (rajoną), kuriame gyvena Konkurso dalyvis;
11.3.    Konkurso organizatorius susisiekia su Konkurso prizo laimėtoju registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu, o Konkurso prizo laimėtojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, atsako Konkurso organizatoriui ir susitaria dėl Konkurso prizo pristatymo nurodydamas pristatymo adresą. Konkurso prizo laimėtojui nesusisiekus su Konkurso organizatoriumi nurodyta tvarka per šiame Taisyklių punkte nurodytą laikotarpį, Konkurso dalyvio registruotas Kasos čekis / Taromato paramos kvitas šalinamas iš Konkurso ir nebedalyvauja Konkurso prizų atrankoje.
11.4.    Nurodyta tvarka atrinktas Konkurso dalyvis (Kasos čekis / Taromato paramos kvitas), pripažįstamas Dovanų kortelės laimėtoju ir įgyja teisę gauti (atsiimti) atitinkamą laimėtą Konkurso prizą tik Konkurso organizatoriui jo nurodytu laiku ir būdu pateikęs atitinkamo Kasos čekio / Taromato paramos kvito, Konkurso dalyvio registruoto dalyvauti Konkurse, originalą arba jo nuotrauką. Konkurso organizatorius turi išimtinę teisę pareikalauti pateikti Kasos čekio / Taromato paramos kvito originalą. Nepateikęs laimėjusiu atrinkto Kasos čekio / Taromato paramos kvito originalo ar jo nuotraukos, toks Konkurso dalyvis konkretaus Konkurso prizo, kuriam laimėti jis (jo Kasos čekis / Taromato paramos kvitas) buvo atrinktas, laimėtoju nepripažįstamas ir teisės atsiimti Dovanų kortelės neturi. Toks Konkurso dalyvio registruotas Kasos čekis / Taromato paramos kvitas šalinamas iš Konkurso ir nedalyvauja Konkurso prizų atrankoje.
12.    Jeigu Konkurso organizatoriui pagal galiojančius Lietuvos Respublikoje teisės aktus atsiranda pareiga Konkurso dalyviui, laimėjusiam Konkurse prizą, mokėti įstatymais nustatytus mokesčius, tokius mokesčius deklaruos ir sumokės Konkurso organizatorius teisės aktų nustatyta tvarka.
13.    Taisyklių 7 p. numatyta tvarka tapdamas Konkurso dalyviu, asmuo patvirtina, kad yra informuotas, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė, Kasos čekio / Taromato paramos kvito numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, miestas (rajonas), kuriame asmuo gyvena) bus tvarkomi UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas: 111791015; registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius), kaip duomenų valdytojo, Konkurso vykdymo tikslu sutikimo pagrindu Konkurso vykdymo metu ir 3 mėnesius po visų Konkurso prizų laimėtojų paskelbimo dienos šiose Taisyklėse ir Konkurso organizatoriaus Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse numatyta tvarka.
Visi Konkurso vykdymo tikslu tvarkomi duomenys gaunami tiesiogiai iš Konkurso dalyvio. Konkurso organizatorius taiko tinkamas apsaugos priemones, kad Konkurso dalyvio asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo. Dėl to į sutartis su paslaugų tiekėjais Konkurso organizatorius įtraukia standartines asmens duomenų apsaugos sąlygas. Tam tikri Konkurso dalyvio asmens duomenys, jei būtina galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiant deklaracijas apie prizų laimėjimą, gali būti perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Konkurso dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis Taisyklėse numatyta tvarka, nes jie būtini Konkurso organizavimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Konkurso dalyvis negalės būti Konkurso organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Konkurse. Dalyvaudamas Konkurse, Konkurso dalyvis yra informuotas, kad: 1) Konkurso dalyvį (Kasos čekį / Taromato paramos kvitą) atrinkus laimėti Dovanų kortelę, Konkurso organizatorius www.lidl.lt tinklapyje Konkurso skiltyje Konkurso vykdymo metu ir 1 mėnesį po Konkurso laimėtojų paskelbimo viešai skelbs Konkurso dalyvio dalyvaujant Konkurse registruotą Kasos čekio / Taromato paramos kvito numerį, vardą, pavardę, miestą (rajoną), kuriame Konkurso dalyvis gyvena;
Konkurso dalyvis bet kuriuo metu jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpiu, pateikęs Konkurso organizatoriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją, gali raštu kreiptis į Konkurso organizatorių ir atsisakyti dalyvauti Konkurse. Atsisakius dalyvauti Konkurse, Konkurso dalyvio pateikti asmens duomenys toliau nebus tvarkomi Konkurso vykdymo tikslu, tačiau iki atsisakymo dalyvauti Konkurse tvarkyti asmens duomenys bus laikomi tvarkytais teisėtai.
Konkurso dalyvis turi teisę: pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, teisės aktų numatytais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat Konkurso dalyvis turi duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu.
Konkurso dalyvis informuojamas, kad pateikęs reikalavimą Konkurso organizatoriui apriboti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, tvarkomus Konkurso vykdymo tikslu, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą Konkurse ir neturinčiu galimybės laimėti Konkurso prizus. Toks Konkurso dalyvio pasitraukimas iš Konkurso neturės įtakos iki Konkurso dalyvio iki atitinkamo minėto Konkurso dalyvio reikalavimo pateikimo Konkurso organizatoriaus jau atliktam Konkurso dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.
Konkurso dalyvis dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į Konkurso organizatorių el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt.
14.    Konkurso dalyvis, pažymėdamas laukelį „Sutinku gauti UAB „Lidl Lietuva“ naujienlaiškį“ interneto svetainės www.lidl.lt/grazintigera Konkurso registracijos formoje, sutinka, kad jo asmens duomenys (elektroninio pašto adresas ir miestas (rajonas)) UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas: 111791015; registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius), kaip duomenų valdytojo, bus tvarkomas siekiant el. paštu Konkurso dalyviui šiame sutikime nurodytomis sąlygomis siųsti naujienlaiškius (siunčiamas du kartus per savaitę), taip pat siųsti kitą Konkurso dalyviui aktualią informaciją, įskaitant kvietimus dalyvauti ,,Lidl Lietuva‘‘ vykdomose apklausose, akcijose, konkursuose, renginiuose ir žaidimuose, priminimus, kitus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus bei teirautis Konkurso dalyvio nuomonės apie „Lidl“ prekes ir/ar paslaugas ar kitą „Lidl“ veiklą.
15.    Konkurso dalyvis, pažymėdamas laukelį „Sutinku gauti naujienlaiškį“ patvirtina, kad žinomos teisės – nesutikti su pranešimų gavimu.
16.    El. pašto adresas gaunamas tiesiogiai iš Konkurso dalyvio. Konkurso organizatorius taiko tinkamas apsaugos priemones, kad Konkurso dalyvio asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo. Dėl to į sutartis su paslaugų tiekėjais Konkurso organizatorius įtraukia standartines asmens duomenų apsaugos sąlygas. Tam tikri Konkurso dalyvio asmens duomenys, būtini teisės aktų nustatyta tvarka teikiant deklaracijas apie prizo laimėjimą, gali būti perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos.
17.    Asmens duomenys įtraukiami į UAB „Lidl Lietuva“ valdomą elektroninę duomenų bazę, tvarkomi ir saugomi skaitmenine forma bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, užtikrinant Asmens duomenų tvarkymo saugą.
18.    Šio sutikimo pagrindu surinktus Konkurso dalyvio asmens duomenis Konkurso organizatorius tvarkys 5 metus nuo šio sutikimo gavimo dienos arba iki tol, kol Konkurso dalyvis atšauks sutikimą (jei tai įvyktų anksčiau). Asmens duomenis, kurių tolimesniam tvarkymui Konkurso organizatorius neturės teisinio pagrindo, Konkurso organizatorius saugiai ištrins. Šis sutikimas bus saugomas visą sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros galiojimo laikotarpį ir 3 metus po šio sutikimo galiojimo pabaigos.
19.    Konkurso dalyvis bet kuriuo metu jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros metu, turi teisę atšaukti savo duotą sutikimą tiesioginei rinkodarai. Tai padaryti galima paspaudus atitinkamą nuorodą kiekviename naujienlaiškyje, taip pat  atvykus į arba atsiuntus laišką įprastu paštu Konkurso organizatoriaus buveinės adresu (nurodytu aukščiau) kartu pateikiant Konkurso organizatoriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Gavus sutikimo atšaukimą, konkurso organizatorius nedelsiant ištrins Konkurso dalyvio asmens duomenis tvarkomus tiesioginės rinkodaros tikslu ir daugiau pranešimų nebesiųs. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki Konkurso dalyvio sutikimo atšaukimo ar iki atitinkamo minėto Konkurso dalyvio reikalavimo pateikimo Konkurso organizatoriaus jau atliktam Konkurso dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms. Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu atšaukimas neturės įtakos Konkurso dalyvio dalyvavimui Konkurse ar galimybėms laimėti Konkurso prizus.
20.    Konkurso dalyvio teisės asmens duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslu, atžvilgiu: be 18 p. nurodytos teisės Konkurso dalyvis gali pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, teisės aktų nustatytais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat Konkurso dalyvis turi duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu.
21.    Konkurso dalyvis dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į Konkurso organizatorių el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt.
22.    Šios Taisyklės viešai skelbiamos interneto svetainėje  www.lidl.lt.
23.    Papildomos informacijos asmenys gali teirautis užpildę kontaktinę formą Konkurso organizatoriaus  interneto tinklalapyje, adresu www.lidl.lt/susisiekite.

 

Kurį čekio numeri registruoti?

„Grąžinti gera” žaidimo čekio registracija (Čekio pvz.)