Privatumo nuostatos

Dėkojame, kad skiriate laiko įvertinti mūsų parduotuvę, pateikdami savo nuomonę. Mums labai rūpi Jūsų asmens duomenų apsauga, todėl siekiame užtikrinti Jūsų teisę į informuotą apsisprendimą. Šiose privatumo nuostatose norime Jums paaiškinti, kokius asmens duomenis, kada ir kokiais tikslais renkame, tvarkome ir naudojame.

1. Duomenų valdytojas pagal BDAR 4 straipsnio 7 punktą

Jei atskiruose šios duomenų apsaugos politikos skirsniuose nenurodyta kitaip, duomenų valdytojas pagal BDAR 4 straipsnio 7 punktą yra:

UAB „Lidl Lietuva“, juridinio asmens kodas: 111791015,

Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius.

2. Įvertinimo įrankio naudojimas

Kaskart atidarius šią svetainę, protokolinėse rinkmenose išsaugome prieigos duomenis apie šį veiksmą.

Kiekvieną protokolinę rinkmeną sudaro:

užklausos data ir laikas;buvimo interneto svetainėje trukmė.

3. Pirkėjų apklausa apie apsipirkimo patirtį

Vykdydami pirkėjų apklausą apie apsipirkimo patirtį, Jūsų duomenis renkame tik tais atvejais, kai Jūs patys juos pateikiate, ypač atsakydami į klausimą „Ar yra dar kas nors, ką norėtumėte mums pranešti?“.

Kvito numerio teiraujamės norėdami užtikrinti, kad kiekvienas kvitas galėtų tik vieną kartą dalyvauti pirkėjų apklausoje. Pagal kvito numerį neįmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybės net ir tuo atveju, kai už pirkinius atsiskaitote EC ar kreditine kortele.

4. Mūsų Klientų aptarnavimo skyriaus kreipimasis

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

jei pateikiate savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį tam, kad mūsų Klientų aptarnavimo skyrius galėtų su Jumis susisiekti, šiuos duomenis bei Jūsų įvertinimą perduodame mūsų Klientų aptarnavimo skyriui tik susisiekimo tikslais. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

Duomenų gavėjai  ir duomenų gavėjų kategorijos:

Jūsų duomenis mes perduodame tik mūsų Klientų aptarnavimo skyriui. Be to, šios svetainės veiklai užtikrinti mes pasitelkiame paslaugų teikėją „MaritzCX GmbH“, Borselstraße 18, 22765 Hamburgas.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:

užbaigus bendravimą, Jūsų asmens duomenys ištrinami.

5. Loterija

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

Jei vykstant loterijai kaupiami dalyvių asmens duomenys (pavardė, vardas, el. pašto adresas, gatvė, namo numeris, pašto kodas ir gyvenamoji vieta), šie duomenys naudojami tik loterijos rengimo tikslais. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. 

Duomenų gavėjai  ir duomenų gavėjų kategorijos:

Šios svetainės veiklai užtikrinti mes pasitelkiame paslaugų teikėją „MaritzCX GmbH“, Borselstraße 18, 22765 Hamburgas.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:

Duomenys bus saugomi tik tol, kol tai bus būtina pagal šį susitarimą laikantis taikomos teisės. Duomenys ištrinami, kai pasiekiamas loterijos tikslas.

6. Naudotojų teisės

Jūs turite teisę pagal BDAR 15 straipsnio 1 dalį neatlygintinai susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis.

Be to, esant įstatyme numatytoms sąlygoms, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti su Jumis susiję asmens duomenys (BDAR 16 straipsnis), reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (BDAR 17 straipsnis) ir teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis);

Jeigu duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktu, Jūs pagal BDAR 21 straipsnį turite teisę pareikšti nesutikimą. Jei nesutinkate su tuo, kad būtų tvarkomi duomenys, ateityje duomenys nebus tvarkomi, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenų tvarkymas tęsiamas dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto teisę į nesutikimą.

jeigu tvarkomus duomenis pateikėte Jūs, pagal BDAR 20 straipsnį Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą.

Jei duomenys tvarkomi gavus sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą ar 9 straipsnio 2 dalies a punktą, Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą su poveikiu į ateitį. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Pirmiau paminėtais atvejais, kilus klausimams arba norėdami pareikšti pretenzijas, kreipkitės raštu arba elektroniniu laišku į duomenų apsaugos pareigūną.

Be to, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Šiuo tikslu galite kreiptis į  nacionalinę priežiūros instituciją - Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

7. Pareigos pateikti asmens duomenis nebuvimas

Jei ankstesniuose skirsniuose nenurodytai kitaip, asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas, ar reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti sutartį. Jums nepateikus savo asmens duomenų, be kita ko, nebus įmanoma atsakyti į Jūsų užklausą ar dalyvauti loterijoje.

8. Kiti klausimai

Šios privatumo nuostatos taikomos UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas: 111791015; registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius) atliekamam duomenų tvarkymui. Su UAB „Lidl Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti pirmiau nurodytu adresu, kaip gavėją nurodant duomenų apsaugos pareigūną, arba el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt.