Paramos akcijos „Sukurkime Kalėdų stebuklą vaikų dienos centrams!“ taisyklės

1. Šių taisyklių paskirtis – nustatyti paramos akcijos „Sukurkime Kalėdų stebuklą vaikų dienos centrams!“ (toliau – Akcija) vykdymo tvarką ir pliušinio žaislo perdavimo Akcijos dalyviui sąlygas ir terminus (toliau – Taisyklės).


2. Akciją organizuoja UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas 111791015), Viršuliškių skg. 34–1, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Akcijos organizatorius) bendradarbiaujant su VšĮ „Geros valios projektai“ (toliau – Aukok.lt), administruojančia portalą www.aukok.lt (juridinio asmens kodas 301678868), Vaidilutės g. 57a, LT-10100 Vilnius.


3. Akcijos organizatorius bendradarbiaujant su Aukok.lt Akciją pradeda vykdyti nuo 2023 m. spalio 30 d. ir baigia vykdyti 2023 m. gruodžio 31 d. 23:59 val. (imtinai). Bendra Akcijos trukmė 9 (devynios) savaitės. Akcijos rezultatai skelbiami iki 2024 m. sausio 13 d.


4. Aukok.lt įsipareigoja administruoti www.aukok.lt portale sukurtą Akcijos profilį, kurio pagalba bus renkama parama. Surinktą paramą, atskaičius administravimo mokestį, Aukok.lt įsipareigoja padalinti į 3 lygias dalis bei skirti organizacijoms: visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus”, Tradicinei religinei bendrijai Lietuvos Caritas ir Maltos ordino pagalbos tarnybai.


5. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Akcijoje, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Akcijos dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus ir paaukojo pasirinktą sumą per Aukok.lt sukurtą Akcijos profilį.


6. Dalyvauti Akcijoje gali tik pilnamečiai asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus. Akcijoje gali dalyvauti Akcijos organizatoriaus darbuotojai, jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio/sugyventinio tėvai), taip pat įmonių grupės, kuriai priklauso Akcijos organizatorius, įmonių darbuotojai bei jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio/sugyventinio tėvai).


7. Norint dalyvauti Akcijoje reikia Akcijos vykdymo laikotarpiu paaukoti pasirinktą sumą Aukok.lt sukurtoje Akcijos paskyroje, pasiekiamoje per nuorodą https://www.aukok.lt/projektai/Sukurkime-Kaledu-stebukla-vaiku-dienos-centrams. Akcijos paskyroje paaukojus didesnę nei 20 Eur sumą, Akcijos dalyvis įgauna teisę užpildyti Aukok.lt anketą ir gauti Akcijos organizatoriaus įsteigtą padėką – pliušinį žaislą – meškėną (toliau – Žaislas). Galimybė gauti Žaislą, užpildžius Aukok.lt anketą, yra ribota , t. y. iki tol, kol Akcijos organizatorius išdalins Taisyklių 9 punkte nurodytą skaičių Žaislų. Tas pats Akcijos dalyvis gali aukoti ir taip dalyvauti Akcijoje neribotą skaičių kartų. Akcijos dalyvis gali pasirinkti ar nori tik paaukoti, ar nori paaukoti didesnę nei 20 Eur sumą ir gauti Žaislą. Žaislo gavimui didesnės nei 20 Eur sumos aukojimas yra būtina sąlyga. Akcijos dalyviui neužpildžius Aukok.lt anketos dėl Žaislo gavimo laikoma, kad Akcijos dalyvis atsisako Žaislo gavimo.


8. Paaukodamas Aukok.lt Akcijos paskyroje, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl dalyvaujant Akcijoje pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo, išsamumo ir pateiktos netikslios informacijos pasekmių (galimybės gauti Žaislą, praradimo atveju), nepažeidžia galiojančių teisės aktų reikalavimų ir (ar) trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų. Visa atsakomybė už teisės aktų ir (ar) trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų pažeidimą tenka Akcijos dalyviui.


9. Akcijos organizatoriaus įsteigtos padėkos – 500 (penki šimtai) vienetų Žaislų, kurie po vieną vienetą bus išsiunčiami tik pirmiesiems Akcijos dalyviams, užpildžiusiems anketas dėl Žaislų gavimo ir atitinkantiems visas Akcijos Taisykles, ir iki tol, kol Akcijos organizatorius turės Žaislų. Žaislų kiekis yra ribotas ir nepapildomas. Pasibaigus Žaislų kiekiui – Akcijos organizatorius neįsipareigoja jų pakeisti kita padėka ar nutraukti Akcijos. Žaislas išsiunčiamas jį gavusiam Akcijos dalyviui Aukok.lt anketoje Akcijos dalyvio nurodytu adresu ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas Aukok.lt anketos užpildymo ir pateikimo. Žaislas į kitus žasilus ir (ar) grynuosius pinigus nekeičiamas ir neperduodamas jokiems tretiesiems asmenims. Akcijos organizatorius nekompensuoja jokių Akcijos dalyvių patirtų, su dalyvavimu Akcijoje, susijusių išlaidų.


10. Akcijos organizatoriaus priimtas sprendimas dėl padėkos, t. y. Žaislo įteikimo pagal užpildyta Akcijos dalyvio anketą, Akcijos dalyviams yra neginčijamas ir jokių pretenzijų Akcijos organizatorius dėl to nepriima.


11. Akcijos dalyvių asmens duomenys renkami išimtinai Akcijos organizavimo ir Žaislo įteikimo tikslais.


12. Jei Akcijos organizatoriui nepavyksta įteikti Žaislo Akcijos dalyviui dėl Aukok.lt anketoje neaiškiai ir/ar neteisingai nurodyto gavėjo adreso, tada Žaislas lieka organizatoriui ir organizatorius gali jį perleisti kitam anketą užpildžiusiam dalyviui.


13. Akcijos organizatorius pasilieka teisę bet kada keisti šias Taisykles, o prireikus – sustabdyti arba atšaukti Akciją be išankstinio įspėjimo.


14. Taisyklių numatyta tvarka, tapdamas Akcijos dalyviu, asmuo patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, adresas (būtina pateikti informacija), būtų tvarkomi Akcijos organizatoriaus, kaip duomenų valdytojo, Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslu, Akcijos vykdymo metu ir 1 (vieną) mėnesį pasibaigus Akcijos laikotarpiui, šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Akcijos dalyvis turi pateikti nurodytus asmens duomenis Taisyklėse numatyta tvarka, nes jie būtini Akcijos organizavimui ir vykdymui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Akcijos dalyvis negalės būti Akcijos organizatoriaus identifikuotas ir negalės gauti Žaislo.


15. Akcijos dalyvis bet kuriuo, jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpio metu gali raštu kreiptis į Akcijos organizatorių ir atšaukti duotą sutikimą dėl Akcijos dalyvio asmens duomenų tvarkymo, Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslu, pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, sustabdyti (išskyrus saugojimą) savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi neteisėtai. Akcijos dalyvis informuojamas, kad atšaukęs savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslu, pateikęs reikalavimą sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą Akcijoje ir neturinčiu galimybės gauti Žaislą. Toks Akcijos dalyvio pasitraukimas iš Akcijos neturės įtakos iki Akcijos dalyvio reikalavimo pateikimo Akcijos organizatoriaus jau atliktam Akcijos dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.


16. Akcijos dalyvio asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, adresą) Akcijos organizatoriui pateiks Aukok.lt, gavusi Akcijos dalyvio sutikimą.


17. Bet kokiais klausimais, susijusiais su Akcijos dalyvių asmens duomenų tvarkymu, galima kreiptis į Akcijos organizatorių, el. paštu: bendraukime@lidl.lt. Su Akcijos organizatoriaus duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti el. paštu: duomenuapsauga@lidl.lt.


18. Šios Taisyklės viešai skelbiamos interneto svetainėse www.lidl.lt ir www.aukok.lt.


19. Papildoma informacija apie Akciją teikiama el. paštu: bendraukime@lidl.lt.