Konkurso „Žemaitiškos ruoniukų vardynos“ taisyklės

1. Šių taisyklių paskirtis – nustatyti konkurso „Žemaitiškos ruoniukų vardynos“ (toliau – Konkursas) vykdymo tvarką, Konkurso laimėtojų išaiškinimą ir laimėtų prizų perdavimo Konkurso laimėtojams sąlygas, tvarką ir terminus (toliau – Taisyklės).


2. Konkursą organizuoja UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas 111791015), Viršuliškių skg. 34–1, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Konkurso organizatorius Lidl)ir Lietuvos jūrų muziejus (juridinio asmens kodas 190464695), Smiltynės g. 3, LT-93100 Klaipėda, Lietuvos Respublika (toliau – Konkurso organizatorius Jūrų muziejus) (toliau kartu Konkurso organizatorius Lidl ir Konkurso organizatorius Jūrų muziejus – Konkurso organizatoriai).


3. Konkurso pradžia – 2024 m. kovo 8 d. 09:00 val., pabaiga – 2024 m. balandžio 8 d. 23:59 val. (imtinai) (toliau – Konkurso laikotarpis). Konkurso laimėtojai bus paskelbti 2024 m. balandžio 30 d. iki 18:00 val.


4. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Konkurse, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Konkurso dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.


5. Dalyvauti Konkurse gali tik pilnamečiai asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus. Konkurse negali dalyvauti Konkurso organizatorių darbuotojai, jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio/sugyventinio tėvai), taip pat įmonių grupės, kuriai priklauso Konkurso organizatoriai, įmonių darbuotojai bei jų šeimos nariai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio/sugyventinio tėvai).


6. Konkursas vykdomas socialiniame tinkle „Facebook“, Konkurso organizatoriaus Lidl „Facebook“ paskyroje. Asmuo, norintis dalyvauti Konkurse, privalo turėti asmeninę paskyrą šiame socialiniame tinkle.


7. Asmuo, norintis dalyvauti Konkurse, turi atlikti užduotį – Konkurso organizatoriaus Lidl „Facebook“ paskyros renginio, pavadinimu „Žemaitiškos ruoniukų vardynos“, diskusijoje po Konkursiniu įrašu, kurio pavadinimas „Išrink ruoniukui vardą“ (toliau – Konkursinis įrašas), komentaruose įrašyti žemaitišką žodį, kuriuo būtų galima pavadinti ruoniuką (necenzūriniai, pašiepiantys žodžiai ištrinami ir konkurse nedalyvauja). Konkurso dalyvio komentaras privalo būti pateiktas Konkurso vykdymo laikotarpiu, nurodytu Taisyklių 3 punkte.


8. Iš viso bus išrinkta 30 (trisdešimt) Konkurso laimėtojų. Konkurso laimėtojus išrinks komisija, kurią sudarys 3 (trys) komisijos nariai: 1 komisijos narys iš Konkurso organizatoriaus Jūrų muziejaus, 1 komisijos narys iš Žemaičių Alkos muziejaus ir 1 komisijos narys iš Konkurso organizatoriaus Lidl (toliau – Komisija). Vertinimo kriterijai, kuriuos taikys Komisija: žodis privalo būti žemaitiškas, atrinks trisdešimt žodžių, kurie labiausiai tiks ruoniukams . Konkurso laimėtojai bus paskelbti po Konkursiniu įrašu ir su Konkurso organizatoriumi susisieks Taisyklių 11 punkte nurodytu būdu per 13 punkte nurodytą terminą. Konkurso dalyviai gali Konkursui pateikti neribotą kiekį Konkurso sąlygas atitinkančių komentarų po Konkursiniu įrašu.


9. Konkurso prizai: kiekvienas laimėtojas gaus Lidl dovanų kortelę, kurios vertė 50 EUR, ekskursiją po Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą, kuri vyks Konkurso organizatoriaus Jūrų muziejus nustatytą dieną, įrėmintą ruoniuko nuotrauką su vardu, Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro suvenyrus toliau – Prizai). Konkurso Prizai į kitus prizus ir/ar grynuosius pinigus nekeičiami ir neperduodami tretiesiems asmenims. Konkurso organizatoriai nekompensuoja jokių Konkurso dalyvio patirtų, su dalyvavimu Konkurse, susijusių išlaidų.


10. Konkurso organizatorių Komisijos priimtas sprendimas dėl Konkurso laimėtojų paskelbimo yra neginčijamas ir jokių pretenzijų Konkurso organizatoriai dėl to nepriima. Dalyvaudamas Konkurse, Konkurso dalyvis yra informuotas, kad Konkurso organizatorius Lidl viešai paskelbs jo, kaip Prizų laimėtojo, vardą ir pavardę. Duomenis Konkurso organizatorius Lidl tvarkys 1 (vieną) mėnesį nuo Konkurso laimėtojų paskelbimo.


11. Konkurso laimėtojai su Konkurso organizatoriumi Lidl susisiekia elektroniniu paštu: bendraukime@lidl.lt Konkurso organizatorius Lidl, prieš įteikdamas atitinkamą Prizą, įsitikina, ar Konkurso laimėtojas yra pilnametis asmuo. Tam, Konkurso organizatoriui Lidl paprašius, Konkurso laimėtojas turi pateikti (parodyti nuotolinio susitikimo metu) savo tapatybę patvirtinantį dokumentą.


12. Konkurso dalyvių ir/ar laimėtojų asmens duomenys tvarkomi išimtinai Konkurso organizavimo tikslu.


13. Jei per 3 (tris) darbo dienas nuo Konkurso rezultatų paskelbimo datos, nurodytos Taisyklių 3 punkte, tam tikras Konkurso laimėtojas nesusisiekia su Konkurso organizatoriumi Lidl dėl Prizo atsiėmimo, Prizas lieka Konkurso organizatoriui Lidl.


14. Konkurso organizatorius Lidl pasilieka teisę bet kada keisti šias Taisykles, o prireikus – sustabdyti arba atšaukti Konkursą be išankstinio įspėjimo.


15. Konkurso vykdymo tikslu tvarkomi duomenys gaunami tiesiogiai iš Konkurso dalyvio: vardas, pavardė (arba socialinio tinklo „Facebook“ paskyros pavadinimas), o laimėjimo atveju – taip pat ir elektroninis paštas arba telefono numeris.


16. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų: vardo, pavardės (arba socialinio tinklo „Facebook“ paskyros pavadinimo), Konkurso dalyvis negalės būti Konkurso organizatoriaus Lidl identifikuotas ir negalės dalyvauti Konkurse. Dalyvaudamas Konkurse, Konkurso dalyvis yra informuotas ir sutinka, kad Konkurso dalyvį atrinkus laimėtoju, Konkurso organizatorius Lidl po Konkursiniu įrašu paskelbia jo vardą ir pavardę arba socialinio tinklo „Facebook“ paskyros pavadinimą. Konkurso dalyvis bet kuriuo metu jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpiu gali el. paštu: bedraukime@lild.lt kreiptis į Konkurso organizatorių Lidl ir atsisakyti dalyvauti Konkurse. Atsisakius dalyvauti Konkurse, Konkurso dalyvio pateikti asmens duomenys toliau nebus tvarkomi Konkurso vykdymo tikslu, tačiau iki atsisakymo dalyvauti Konkurse tvarkyti asmens duomenys bus laikomi tvarkytais teisėtai. Konkurso dalyvis, iki Konkurso laimėtojų paskelbimo dienos, taip pat gali atsisakyti dalyvauti Konkurse ištrindamas komentarą po Konkursiniu įrašu.


17. Konkurso dalyvis turi teisę: pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, teisės aktų numatytais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat Konkurso dalyvis turi duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu. Konkurso dalyvis informuojamas, kad pateikęs reikalavimą Konkurso organizatoriui Lidl apriboti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, tvarkomus Konkurso vykdymo tikslu, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą Konkurse ir neturinčiu galimybės laimėti Konkurso prizus. Toks Konkurso dalyvio pasitraukimas iš Konkurso neturės įtakos Konkurso dalyvio iki atitinkamo minėto Konkurso dalyvio reikalavimo pateikimo Konkurso organizatoriaus Lidl jau atliktam Konkurso dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.


Siekdami įgyvendinti savo teises, su Konkurso organizatoriumi Lidl Konkurso dalyviai gali susisiekti šiais kontaktais: Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius, el. paštu: bendraukime@lidl.lt ; su Konkurso organizatoriaus Lidl duomenų apsaugos pareigūnu Konkurso dalyviai gali susisiekti el. paštu: duomenuapsauga@lidl.lt.


18. Visi Konkurso dalyviai privalo laikytis bendrųjų naudojimosi „Facebook“ taisyklių. Pažeidę šias Taisykles asmenys atsako jose numatyta tvarka ir yra šalinami iš Konkurso. „Facebook“ niekaip neprisideda prie Konkurso organizavimo, nėra atskirai apie jį informuoti ir neprisiima jokios teisinės atsakomybės, susijusios su šiuo Konkursu.


19. Šios Taisyklės viešai skelbiamos Konkurso organizatoriaus Lidl „Facebook“ paskyroje.