Konkurso „Pripučiama šokinėjimo pilis (446408)“ taisyklės

1. Šių taisyklių paskirtis – nustatyti konkurso „Pripučiama šokinėjimo pilis (446408)“ (toliau – Konkursas) vykdymo tvarką, Konkurso laimėtojų išaiškinimą ir laimėtų prizų perdavimo Konkurso laimėtojams sąlygas, tvarką ir terminus (toliau – Taisyklės).


2. Konkursą organizuoja UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas 111791015), Viršuliškių skg. 34–1, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Konkurso organizatorius).


3. Konkurso organizatorius Konkursą pradeda vykdyti nuo 2024 m. gegužės 8 d. 12:00 val. ir baigia vykdyti 2024 m. gegužės 19 d. 23:59 val. (imtinai). Bendra Konkurso trukmė 11 (vienuolika) dienų. Konkurso laimėtojai bus paskelbiami 2024 m. gegužės 20 dieną. 10:00 val.


4. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Konkurse, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Konkurso dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.


5. Dalyvauti Konkurse gali tik pilnamečiai asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus. Konkurse negali dalyvauti Konkurso organizatoriaus darbuotojai, jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio/sugyventinio tėvai), taip pat įmonių grupės, kuriai priklauso Konkurso organizatorius, įmonių darbuotojai bei jų šeimos nariai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio/sugyventinio tėvai).


6. Konkursas vykdomas socialiniame tinkle „Facebook“, Konkurso organizatoriaus „Lidl Lietuva“ „Facebook“ paskyroje. Asmuo, norintis dalyvauti Konkurse, privalo turėti asmeninę paskyrą šiame socialiniame tinkle.


7. Norintis dalyvauti Konkurse, Konkurso dalyvis turi atlikti užduotį – Konkurso organizatoriaus „Lidl Lietuva“ „Facebook“ paskyros gimtadienio renginyje po Konkursiniu įrašu, komentaruose parašyti, kaip manote, kokios karalystės pavadinimą šiai piliai suteiktų jūsų vaikas, jei laimėtumėte. Konkurso dalyvio komentaras privalo būti pateiktas žemiau nurodytu Konkurso vykdymo laikotarpiu:

nuo 2024 m. gegužės 8 d. 12:00 val. iki 2024 m. gegužės 19 d. 23:59 val. (imtinai). Konkurso laimėtojas bus paskelbiamas gegužės 20 d. 10:00 val.


8. Konkurso laimėtojas atsitiktinės atrankos būdu bus atrinktas ir paskelbtas Konkurso laimėtoju iš visų, Konkurso įraše pakomentavusių žmonių, per Konkurso vykdymo laikotarpį, nurodytą Taisyklių 3 punkte. Konkurso laimėtojas bus paskelbtas po Konkursiniu įrašu ir su Konkurso organizatoriumi susisieks Taisyklių 11 punkte nurodytu būdu per 13 punkte nurodytą terminą. Konkurso dalyviai gali Konkursui pateikti neribotą kiekį Konkurso sąlygas atitinkančių komentarų, tačiau laimėti Konkurso Prizą Konkurso dalyvis gali tik su vienu komentaru „Pripučiama šokinėjimo pilis (446408)“ konkurse.


9. Konkurso prizas: 4 (keturios) pripučiama šokinėjimo pilis (446408) (toliau – Prizas). Konkurso Prizas į kitus prizus ir/ar grynuosius pinigus nekeičiamas ir neperduodamas tretiesiems asmenims. Konkurso organizatorius nekompensuoja jokių Konkurso dalyvio patirtų, su dalyvavimu Konkurse, susijusių išlaidų.


10. Konkurso organizatoriaus priimtas sprendimas dėl Konkurso laimėtojų paskelbimo yra neginčijamas ir jokių pretenzijų Konkurso organizatorius dėl to nepriima. Dalyvaudamas Konkurse, Konkurso dalyvis sutinka, kad Konkurso organizatorius viešai paskelbtų jo, kaip Prizo laimėtojo, vardą ir pavardę. Duomenis Konkurso organizatorius tvarkys 3 (tris) mėnesius nuo Konkurso laimėtojo paskelbimo.


11. Konkurso laimėtojas su Konkurso organizatoriumi susisiekia elektroniniu paštu: draugaukime@lidl.lt. Konkurso organizatorius, prieš įteikdamas Prizą įsitikina, ar Konkurso laimėtojas yra pilnametis asmuo. Tam, Konkurso organizatoriui paprašius, Konkurso laimėtojas turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą.


12. Konkurso dalyvių ir/ar laimėtojo asmens duomenys tvarkomi išimtinai Konkurso organizavimo tikslu.


13. Jei per 3 (tris) darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo datos, nurodytos Taisyklių 3 punkte, Konkurso laimėtojas nesusisiekia su Konkurso organizatoriumi dėl Prizo atsiėmimo, Prizas lieka konkurso organizatoriui.


14. Konkurso organizatorius pasilieka teisę bet kada keisti šias Taisykles, o prireikus – sustabdyti arba atšaukti Konkursą be išankstinio įspėjimo.


15. Konkurso vykdymo tikslu tvarkomi duomenys gaunami tiesiogiai iš Konkurso dalyvio: vardas, pavardė (arba socialinio tinklo „Facebook“ paskyros pavadinimas), o laimėjimo atveju – taip pat ir elektroninis paštas.


16. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų: vardo, pavardės (arba socialinio tinklo „Facebook“ paskyros pavadinimo), Konkurso dalyvis negalės būti Konkurso organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Konkurse. Dalyvaudamas Konkurse, Konkurso dalyvis yra informuotas ir sutinka, kad Konkurso dalyvį atrinkus laimėtoju, Konkurso organizatorius po konkursiniu įrašu paskelbia jo vardą ir pavardę arba socialinio tinklo „Facebook“ paskyros pavadinimą. Konkurso dalyvis bet kuriuo metu jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpiu gali el. paštu: draugaukime@lidl.lt kreiptis į Konkurso organizatorių ir atsisakyti dalyvauti Konkurse. Atsisakius dalyvauti Konkurse, Konkurso dalyvio pateikti asmens duomenys toliau nebus tvarkomi Konkurso vykdymo tikslu, tačiau iki atsisakymo dalyvauti Konkurse tvarkyti asmens duomenys bus laikomi tvarkytais teisėtai. Konkurso dalyvis, iki Konkurso laimėtojų paskelbimo dienos, taip pat gali atsisakyti dalyvauti Konkurse ištrindamas komentarą po Konkursiniu įrašu.


17. Konkurso dalyvis turi teisę: pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, teisės aktų numatytais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat Konkurso dalyvis turi duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu. Konkurso dalyvis informuojamas, kad pateikęs reikalavimą Konkurso organizatoriui apriboti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, tvarkomus Konkurso vykdymo tikslu, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą Konkurse ir neturinčiu galimybės laimėti Konkurso prizus. Toks Konkurso dalyvio pasitraukimas iš Konkurso neturės įtakos iki Konkurso dalyvio iki atitinkamo minėto Konkurso dalyvio reikalavimo pateikimo Konkurso organizatoriaus jau atliktam Konkurso dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.


Siekdami įgyvendinti savo teises, su Bendrove Konkurso dalyviai gali susisiekti šiais kontaktais: Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius, el. paštu: draugaukime@lidl.lt; su Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnu Konkurso dalyviai gali susisiekti el. paštu.: duomenuapsauga@lidl.lt.


18. Visi Konkurso dalyviai privalo laikytis bendrųjų naudojimosi „Facebook“ taisyklių. Pažeidę šias Taisykles asmenys atsako jose numatyta tvarka ir yra šalinami iš Konkurso. „Facebook“ niekaip neprisideda prie Konkurso organizavimo, nėra atskirai apie jį informuoti ir neprisiima jokios teisinės atsakomybės, susijusios su šiuo Konkursu.


19. Šios Taisyklės viešai skelbiamos Konkurso organizatoriaus „Lidl Lietuva“ „Facebook“ paskyroje.